Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Idrott och hälsa år 6

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

I ett tillåtande klimat växer vi och i trygghet vågar vi spänna bågen och sikta högt. Försöka, pröva och träna, misslyckas, lyckas och utvecklas så långt det är möjligt inom ämnet idrott och hälsa utifrån vår egna ambition och vilja.

Följande övergripande mål ska ligga till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med

Kunskapskrav

Eleverna ska:

 • kunna delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och kunna variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten.

 • kunna anpassa sina rörelser till takt, rytm och sammanhang i danser och rörelse- och träningsprogram till musik.

 • kunna simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge.

 • kunna samtala om egna upplevelser
  av fysisk aktiviteter och föra resonemang om hur aktiviteterna kan påverka den fysiska förmågan.

 • kunna genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden, miljöer och allemansrättens regler.

 • kunna orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

 • kunna ge beskrivningar av hur man kan förebygga skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

  beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

 • kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Arbetssätt

Lektionerna innehåller ett brett spektrum av olika lekar, sporter, danser, friluftsliv blandat med teoripass, där eleverna får utrymme att träna och utveckla de kunskaper och förmågor som uttrycks i kunskapskraven.

Ett återkommande inslag är "reflektionsboken", i vilka eleverna reflekterar över sitt lärande, samt de kunskaper och förmågor eleverna utvecklar.

Bedömning

Två gånger per termin, i nulägesbedömningar och terminsbedömningar, uppdateras elevens betygsmatris på Unikum utifrån de förmågor som eleven har visat under lektionerna. Samtidigt pågår dialogen "coachingsamtalet" ständigt under lektionerna mellan eleverna och pedagogerna för att utveckla och förfina elevernas kunskaper och förmågor i ämnet.


Läroplanskopplingar

tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Simning i mag- och ryggläge.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback