Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk, Bild

·

Årskurs:

1

Livet förr och nu

Bosgårdsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Hur var det att leva för hundra år sedan? Du kommer att få en inblick i hur man levde då och hur samhället har utvecklat sig sedan dess. Du ska få göra jämförelser med hur vi har det nu.

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Så här kommer vi att arbeta

I arbetet med området Livet förr och nu kommer du att få träna olika förmågor: 

Begreppslig förmåga - Du ska få lära dig ord och begrepp som är viktiga när man pratar om historia, t ex dåtid, nutid och framtid.

Analysförmåga - Du ska få reflektera över likheter och skillnader för livet då och nu, och kunna göra jämförelser med hur du själv har det. 

Kommunikativ förmåga - Du ska få träna dig i att lyssna, återberätta och ställa frågor.

Vi tränar förmågorna genom att:

 • göra en tidslinje
 • se filmer tillsammans
 • läsa litteratur från olika tidsperioder
 • skriva och rita
 • göra besök på Mölndals museum och få veta mer om hur det var att gå i skolan för 100 år sedan.

Elevens ansvar och inflytande

Ditt ansvar är att vara aktiv på lektionerna och visa både muntligt och skriftligt vilka kunskaper du har. Det är också ditt ansvar att du utnyttjar tiden under lektionerna väl och att du ber om hjälp när du behöver det.


Du kan ha inflytande på undervisningen genom att berätta vad du skulle vilja lära dig mer om, så att vi om möjligt kan få med det. 
Du får vara med och bestämma vad som ska finnas med på tidslinjen.
Du får också vara med att formulera hur vi ska visa det vi lärt i skolan.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du kan göra enkla jämförelser mellan dåtid och nutid (analysförmåga) och det visar du genom att:

 • använda ord och begrepp som hör till ämnesområdet (begreppslig förmåga)
 • delta i samtal och diskussioner (kommunikativ förmåga)
 • svara på och ställa frågor.
 • berätta om vad bilder kan säga för oss.
 • skriva enkla faktatexter.
 • redovisa för kamrater. 

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback