Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Knutsbo skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

I detta arbetsområde kommer vi att få lära oss om vilka vikingarna faktiskt var och vilken inverkan de hade på Europa vid denna tid. Vi kommer även att prata om deras religion och hur deras världsbild såg ut. Vi kommer att ta reda på hur man bodde och hur man levde. Varför, samt hur vikingarna reste bort från Norden ut i Europa och till Medelhavet. Frågor vi ska söka svar på är: När var egentligen vikingatiden? Hur var det att leva då? Var alla ute och plundrade och härjade? Vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden? Vilka djur hade de? I vilka länder fanns det vikingar? Vilken var Sveriges första stad? Vad är runor och vad betyder de?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska stimulera elevens nyfikenhet på våra förfäder från forntiden samt syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människor levt under olika tidsperioder. Eleverna ska utveckla sina kunskaper om Sveriges historia, och hur människor levde och utvecklades under vikingatiden.

Under temats gång kommer du ges möjlighet att lära dig att:

 • jämföra olika tidsepoker med varandra samt kunna resonera och fundera över orsaker till händelser.
 • hitta likheter och skillnader mellan olika tidsepoker och vår tid.
 • berätta om hur kvinnor, män och barn levde och kunna jämföra med hur vi lever idag. 
 • berätta om vilka resor som vikingarna gjorde samt varför de gjorde dessa resor. Hur såg deras skepp ut och hur användes de.
 • berätta något om vad denna tid har lämnat efter sig.
 • berätta om vilken tro och vilka gudar de hade på vikingatiden.
 • berätta om hur kristendomen kom till Sverige.
 • berätta om vilka historiska källor som berättar om vikingatiden.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga: 

 • att redogöra dina faktakunskaper när du muntligt och skriftligt berättar om vikingatiden
 • att föra resonemang och göra jämförelser
 • att argumentera dina åsikter
 • att söka information och använda den
 • att förklara betydelsen av olika begrepp 
 • att använda begreppen i rätt sammanhang
 • att aktivt genomföra dina uppgifter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa olika texter, försöka förstå olika begrepp som hänger ihop med vikingatiden (till exempel vad husbonde, husmor och träl betyder), diskutera med varandra, titta på olika filmer, göra jämförelser om vilka likheter och skillnader vi kan se, svara på frågor, måla bilder, lyssna på berättelser och skriva med runskrift.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Matriser i planeringen
Vikingatiden
Vikingatiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter