Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Geografi - Norden

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Till de nordiska länderna hör Island, Danmark, Norge, Finland och Sverige. På vilket sätt är landskapet lika? Olika? Var bor det flest människor och varför? Det och mycket annat ska vi ta reda på under de kommande veckorna!

Geografi VT 2019

I undervisningen utgår vi ifrån dessa syftesmål:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

 

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att:

*analysera hur naturen och människan formar och förändrar livsmiljöer i Norden.
*utforska och analysera samspelet mellan människan, samhället och naturen.
*göra geografiska analyser av Norden med hjälp av kartor.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Känna till Nordens landskapstyper och naturresurser och kunna förklara hur det påverkar var människor bor.
 • Kunna beskriva skillnader och likheter mellan Nordens länder.
 • Kunna förstå och använda en karta, med dess färger, symboler och skala. Både topografiska och tematiska kartor.
 • Kunna namnen på Nordens länder, samt namnen på de viktigaste orterna, bergen, haven och vattnen.
 • Förstå, använda och kunna förklara begrepp som handlar om geografi, t.ex: karta, förminska, befolkning, klimat, lövskog, barrskog, jordbruk, kust, gräns, höjdskillnad, sjö, fjällkedja,

Hur?

 • Läsa texter
 • Diskutera i helklass och i smågrupper
 • Se geografens testamente
 • Göra en turistbroschyr om ett valfritt nordiskt land ihop med svenskan.

Detta kommer bedömas:

 • Din förmåga att använda ord och begrepp som handlar om geografi.
 • Din förmåga att beskriva skillnader mellan de olika länderna.
 • Din förmåga att använda en karta.
 • Din förmåga att diskutera och samtala kring geografi.

Bedömningen kommer ske under läsårets gång, på lektioner, under diskussioner och genom små test. Bedömningen kommer sammanfattas i matrisen. 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
GEOGRAFI Norden - bedömningsmatris åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback