Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Pedagogisk Planering i matematik åk 1

Hosjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Grundläggande matematikkunskaper är väldigt viktigt för att ha en möjlighet att gå vidare i inlärningen. Därför kommer du att få jobba mycket med att bli säker på talområdet 0-10. Du kommer även att jobba med problemlösning samt enkla diagram.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar
 • föra och följa matematiska resonemang
 • formulera och lösa problem
 • använda matematiska begrepp

 

 

Konkretisering av mål

 

 • ramsräkning inom talområdet 0-10
 • använda begreppen fler, färre, lika många, större än, mindre än, hälften och dubbelt
 • tallinjen där vi jämför och storleksordnar tal 0-10
 • göra räknesagor till addition och subtraktion
 • följa och göra enkla mönster
 • addition och subtraktion 0-10, med metoderna "lilla plus och minus" och "tiokamraterna"
 • stapeldiagram
 • klockans hel- och halvtimmar

Arbetssätt

 • Vi har gemensamma genomgångar samt arbete tillsammans och enskilt.
 • Vi arbetar med laborativt material, matematikboken, arbetsblad, spel och utepedagogik.
 • Vi pratar och diskuterar matematik vilket leder till att vi lär av varandra.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • ramsräkna
 • förstå och använda olika matematiska begrepp
 • jämföra och storleksordna tal 0-100
 • rita och berätta räknesagor
 • använda addition och subtraktion i talområdet 0-10.
 • kunna klockans hel- och halvtimmar

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning


Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter