Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

Textilslöjd väska år 5

Byskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Syften för arbetsområdet 

Att sy en väska efter en arbetsbeskrivning. Designa fickor utifrån en egen idé. 

Undervisningens innehåll-vad?

 • Göra en planering på väskan.
 • Vid varje slöjdtillfälle ska arbetet dokumenteras i dokument på Driven.
 • Tillverka väskan
 • Göra en redovisning

Arbeta efter olika arbetsbeskrivningar och redovisa arbetet när det är klart.

Undervisningens innehåll-hur?

 • Vilka material ska jag använda
 • Vilka verktyg behöver jag
 • Rita en skiss på väskan
 • Ispiration kommer att ges i form av mönster, bilder, foto och uppsydda modeller.
 • Under arbetets gång kommer din lärare att ha muntliga genomgångar som du förväntas ta del av.
 • Du uppmuntras att diskutera olika problem som du ställs inför med dina klasskamrater. Tillsammans eller enskilt hittar ni olika lösningar som kan prövas.
 • Du lägger vikt vid att lära dig rätt begrepp både när det gäller verktyg och olika moment.
 • Ditt arbete kommer att dokumenteras digitalt. Detta kommer att vara med i bedömningen.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske vid arbetstillfälle, genom inlämning av dokument och efter avslutat arbete.

För att utveckla dina förmågor måste du göra följande

 •  Vara aktiv under lektionerna.
 • Vara delaktig i genomgångarna vi har.
 • Diskutera problem som uppstår under arbetets gång.
 • Skriva i ditt dokument och reflektera över vad du nar lärt dig.
 • Kunna använda slöjdspecifika begrepp, t ex mönsterutläggning, trådrakt, sömsmån, rätsida och avigsida.

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter