Skolbanken Logo
Skolbanken

Rymden

AGR - Anpassad Grundskola och Resursskola, Stenungsund · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vad finns det uppe på himlen och ute i rymden?

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

  • Människan i rymden
  • Titta på himlen vid olika tider på dagen/dygnet
  • jorden och planeterna
  • Undersökningar och experiment
  • Se på film
  • Boksamtal och ta reda på mer via nätet
  • Vad skapar dag/natt/årstider?
  • Vi ska fota, filma och måla
  • Begrepp som har med temat att göra

Bedömning


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

söka information från olika källor, och

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,

använda kunskaper om människa och natur,

ordna händelser och upplevelser i tid och rum,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

Fotografering och filmande.

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

.

.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.

Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.

Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.

Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.

Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.

Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.

Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.

Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.

Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.

Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.

Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.

Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.

Eleven kan delta i ramsräkning.

Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.

Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.

Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.

Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och om hur risker i närmiljön kan undvikas.

Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback