Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

RÄTT OCH FEL

Södertälje Friskola AB, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Vi har regler i familjen, i skolan, i trafiken, på badhuset och många andra ställen. Den viktigaste regeln är våra lagar. Ingen regel får brytas mot de lagar som finns.

Vi kommer att utgå från "Koll på Samhället" som är ett arbetsmaterial med arbetsstenciler och textbok. Vi läser gemensamt, har gemensamma genomgångar och diskuterar olika begrepp och vad texten berättar. Ni kommer att arbeta individuellt och i mindre grupper. Fokus kommer under denna period att handla om hur Sverige styrs, massmedia och lagar och regler. Vi kommer även att repetera det vi arbetade med förra året, för att avsluta med ett bedömningsprov från skolverket. 

Bedömningen sker under arbetets gång, i gruppdiskussioner, genom muntliga förhör, inlämningsuppgifter och genom skolverkets bedömningsprov.

Ni bygger på erat samhällskunskapshäfte från förra året, som ni skulle spara, med det ni arbetar med nu. 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback