Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Form och storlek

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 4 april 2018

Vet du att vi har symmetri runt omkring oss? Vad begreppet symmetri betyder samt var du kan hitta det kommer du att få lära dig mer om i detta avsnitt. Vinklar är också ett nytt begrepp vi kommer att lära oss mycket om. Du kommer även att få lära dig använda ett nytt instrument: gradskivan. När vi är klara med arbetsområdet kommer du kunna räkna ut omkrets och area på en given figur, till exempel en fotbollsplan. Du kommer också möta många olika typer av månghörningar, t ex triangel, kvadrat, rektangel, romb och parallellogram.

UNDERVISNING

Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande metoder/strategier:

 • Arbeta enskilt och tillsammans med andra, med utgångspunkt från läromedlet Prima Formula åk 4, kapitlet Form och storlek.
 • Genomgångar gemensamt och enskilt, diskussioner och redovisningar, du är aktiv genom att exempelvis skriva svar och lösningar på din whiteboard.
 • Vi kommer att arbeta med E-P-A (enskilt-par-alla), pararbete och diskussioner för att träna oss på att lösa olika matematiska problem.
 • Genom att redovisa och berätta hur vi löst olika problem tränar vi på att redovisa våra tankar och beskriva vår lösning.

BEDÖMNING

ANVÄNDA METOD

 • Använda matematiska metoder för att beskriva form och storlek på månghörningar.
 • Använda matematiska metoder för att beskriva symmetri och symmetrilinjer. 
 • Använda matematiska metoder för att uppskatta och jämföra viklars storlek.
 • Använda matematiska metoder för att beräkna omkrets, area samt visa på samband mellan dessa.
 
KOMMUNICERA
 • Beskriva och redogöra för tillvägagångssätt, hur du löser ett matamatiskt problem.

 

LÖSA PROBLEM
 • Sätta dig in i problem och använda nya strategier.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du gör dina uppgifter och visar att du kan ta ansvar för dina studier.
 • Du är med i diskussionerna kring olika uppgifter, till exempel genom att använda din whiteboardtavla.
 • Du visar att du kan använda matematiska metoder för att lösa problem, du redovisar dina beräkningar i exempelvis ditt räknehäfte eller i din Loggbok.
 • Du är delaktig och visar att du kan förklara för dina kompisar hur du tänker när ni diskuterar och löser problem i grupp.
 • Du efter avslutad grundkurs gör en diagnos.

 


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback