Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 8

Biologi Ekologi och Hållbar utveckling 7D HT20

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Visste du att älgarna i Sverige var nära att bli utrotade under början av 1800-talet, medan vi idag kan skjuta 80000 djur varje älgjakt? Var det verkligen en bra idé att plantera in kaniner i Australien bara för att de saknades där? Vad har du hört om vildsvin och Björnloka här i Uppland? Vad kan du göra för att göra din klimatpåverkan mer positiv?

De stora frågorna

Vilken roll har olika organismer i naturen och vad händer när balansen i ett ekosystem rubbas? Varför är det viktigt att vi bevarar den biologiska mångfalden? Kan du ge exempel på hur vi påverkar miljön idag och ge exempel på förslag som leder till en mer hållbar utveckling?

 

Tid: Vecka 34-45

Vi börjar med att repetera celler, växt- och djurriket. Vi lär oss också hantera mikroskop och stereolupp. 

 

Arbetssätt

Genomgångar med anteckningar och diskussioner

Dissektion av bläckfisk

Filmer

Kortare gruppövningar som presenteras på tavlan

Övningar med elevexempel kring obalans i ekosystem - skriftlig digital redovisning

Pararbete kring Sveriges miljömål följt av Kamratbedömning på muntlig redovisning

 

Bedömning

Ett skriftligt prov för att visa kunskaper om begreppen

Gruppdiskussioner på lektion kring obalans i ekosystem med hjälp av näringsväv

Ett andra skriftligt digitalt prov där du får resonera kring ett ekosystem som rubbas

Pararbete kring miljömål

Muntligt bedömning i grupp kring Hållbar utveckling

 

För att klara kunskapskraven inom området ekologi ska Du kunna 

 • De ämnesspecifika begreppen nedan
 • Förstå vad ett ekosystem är och vad som kan hända i ett ekosystem när balansen rubbas.
 • Du ska kunna ge exempel på ett av Sveriges miljömål och redovisa det muntligt med visuellt stöd.
 • Delta i lektionsdiskussionerna och ta ställning i frågor rörande vår miljö
 • Resonera kring hur vi påverkar naturen och ge förslag på åtgärder

 

De ämnesspecifika begreppen som ni ska kunna förklara till första provet

Se bifogad begreppslista i Teams

 

Efter första provet kommer vi att arbeta med

Anrikning av miljögifter i en näringskedja

Hur ska vi få maten att räcka till fler?

Hållbar utveckling

Olika slags resurser

ekosystemtjänster

biologisk mångfald 

Sveriges miljömål

 

Området finns i biologiboken mellan s. 100-159

 

Med hopp om roliga veckor :) / Sofia

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för A

Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskus­sionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och popula­tioner och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.

Dessutom för du välutvecklade och väl under­byggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspek­tiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.


Bedömningsaspekter

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda begreppen som ingår i kursen.

 • Ju fler begrepp du har med i resonemanget och använder på rätt sätt desto bättre.
 • Ju större precision och ju tydligare åtskillnad du gör mellan närliggande begrepp desto bättre.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att förklara och visa på samband, alltså t.ex. vad som händer om man planeterar in en ny art eller tar bort en befintlig art i ett ekosystem.

Se till att använda biologin begrepp, modeller och teorier när du ska förklara hur något hänger ihop eller skiljer sig från varandra. Och lägg till:

 • Det leder till…
 • Därför att…
 • Eftersom…
 • Se om du kan hitta jämförelser i sådant du lärt dig tidigare

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bedömning på hur du resonerar kring olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer
Öva på att resonera om obalans i ekosystem
Bedömningsuppgift: Obalans i ekosystemet "Ängen" Kaniner försvinner
Övningsuppgift 2: Obalans i ekosystemet "Ängen" Skjuta rävar
Bedömningsuppgift: Obalans i ett ekosystem på grund av rävskabb
Obalans i ett ekosystem på grund av försurning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback