Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Fl Teknik åk 1-3

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

Det finns teknik i både stora saker som båtar och broar. Teknik finns också i små saker som nycklar och blyertspennor. Teknik finns överallt! Nu ska du få vara med och upptäcka teknik i din vardag. Du ska få lära dig hur föremål fungerar och hur de används. Människor och teknik har en gemensam historia. När människan önskat att förbättra något har det lett till nya, smarta uppfinningar. Du ska få lära dig hur tekniska föremål har utvecklats genom tiderna.Med utgångspunkt från en lekplats undersöker vi teknikens enkla maskiner och hur fysikens lagar fungerar.

Syfte

 • Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på  och intresse för att undersöka omvärlden,
 • Undervisningen i teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Arbetssätt

 Du kommer att lära dig genom att:

 • lyssna vid genomgångar och filmvisning,
 • diskutera i helklass och i grupp,
 • pröva stabilitet och form genom att bygga med olika material,
 • utvärdera ditt arbete - kanske kan du göra på ett annat sätt för att konstruktionen ska bli bättre?
 • skriva ner, rita av eller på annat sätt dokumentera ditt arbete,
 • vi undersöker tillsammans hur teknik har förändrats över tid samt ser hur de fysikaliska lagarna används i lek och rörelse.

Bedömning- dessa förmågor kommer att bedömas:

 

Jag bedömer din förmåga att:

 • resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats,
 • konstruera, pröva möjliga idéer till lösningar och bidra med egna idéer som för arbetet framåt,
 • använda enkla ord och begrepp i rätt sammanhang, samt
 • göra enkla skisser, bilder eller modeller av dina arbeten.
 • samtala om tyngdkraft, friktion och rörelse.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Matriser i planeringen
Matris i Teknik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback