Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

¿Qué opinas?

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 13 oktober 2017

¿Qué opinas? Vad tycker du? I det här arbetsområdet kommer du få lära dig hur man uttrycker åsikter och känslor på spanska. Du kommer även att få lära dig att jämföra saker.  Vi kommer parallellt att repetera grammatik och olika ämnesområden genom kortspel, kahoots och regelbundna läxor.   

Syften med ämnet- ur LGR 11 kursplanen för moderna språk.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Arbetssätt

Tillsammans:

-Vi utgår från texterna i Vale 9 - Kapitel 1-4 där ni får träna på hur man uttrycker sina åsikter, lära er nya glosor och uttryck samt repetera perfekt.

-Varje vecka  repeterar vi ett ämnesområde genom brainstorming tillsammans och "Repaso"- häften (klockan, vädret, kläder, veckan-månaderna-årstiderna, djur, kroppsdelar, skolämnen etc)

-Fortlöpande läxförhör och skriv/samtals-övningar med fokus på att repetera grammatik vi gått igenom (gerundium, perfekt, orgelbundna och regelbundna verb)

-"Opiniones" - häften med fokus på musik/instrument och Yrken. Ni arbetar enskilt och tillsammans samt tränar på nya uttryck och ord. 

1. Parvis - Keynote:

-Minipresentationer där ni (parvis) jämför olika saker och förklarar vad ni gillar mest och minst samt varför. (Exempel på jämförelser man kan redovisa om är resmål, filmer, årstider, väder, djur) - OBS! Detta bedöms ej utan är endast en förberedelse inför en kommande uppgifter)

2. Parvis "debatt"- Film : 

-Ni skall parvis välja ett tema som ni sedan ska diskutera muntligt. Ni kan välja mellan MUSIK, FILM/TEATER eller YRKEN där ni ska motivera, beskriva och förklara varför man måste:


alt. 1. Spela ett visst instrument (Presentera instrumentets fördelar. Jämför med andra instrument nackdelar)

      2. Presentera en viss musikgenre och vad den är känd för (Jämför olika musikgenrer/grupper/artister -
      dess för/nackdelar)

      3. Bli ett visst yrke (presentera ett yrke/jämför olika yrkens för- och nackdelar) - Går bra att göra fiktiva intervjuer med någon som de yrken ni presenterar (Ex. Vad är det bästa med ditt yrke? Vad är det sämsta? osv)

      4. Jämför två olika filmer eller filmgenrer.  Vilken är bäst/sämst och varför? Argumentera både för och emot. Ge exempel. 

Ni skall i debatten representera olika synvinklar (en är för och en är emot) och skriva ett manus. Film-debatterna lämnas in i en mapp på Classroom.

Ni skall även i samma par välja ut en sång på spanska (valfri artist/grupp) och göra en övning av den till klassen. (T.ex. lucktext, nya uttryck) Ni skall även låta klasskamrater argumentera för vad de tycker om och inte tycker om med låten/musiken genom att ställa frågor till klassen. 

 

 3. Enskilt:

-Inlämningsuppgift ¿Qué opinas? - du kommer enskilt skriva en jämförelse som lämnas in för bedömning. Du väljer själv vad du vill jämföra  

 

Bedömning av uppgifter (istället för matris):

Skriftlig förmåga ¿Qué opinas?

Din förmåga att jämföra olika saker på spanska och framföra dina åsikter. (Din förmåga att skapa meningar på spanska, din förmåga att  jämföra olika saker och hur pass detaljerat du beskriver och använder adjektiv) 

Detta bedöms i den enskilda skrivuppgiften. 

(Nivå 1: I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser

Nivå 2: I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar

Nivå 3: I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande)

 

Förmåga att anpassa språket:

Din förmåga att använda grammatiken korrekt och de nya uttrycken (genom att t.ex. böja verben efter mottagare, komparera adjektiv med mera)

Detta bedöms i grammatiska läxförhör. (Perfekt, Gerundium, Böjning av oregelbundna + regelbundna verb)

(Nivå 1: I muntliga/skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser

Nivå 2: I muntliga/skriftliga  framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar

Nivå 3: I muntliga/skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande)

 

Muntlig förmåga:

Din förmåga att debattera för och emot genom att göra enklare jämförelser i debatt-filmen. (Din förmåga att uttrycka åsikter på spanska och kunna argumentera för- och emot)

(Nivå 1: I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser

Nivå 2: I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar

Nivå 3: I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande) 

 

 

 

 

De förmågor som bedöms i moderna språk är:

  • att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen
Bedömning Spanska år 9 - Opiniones
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback