Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Gylle skola slöjd åk 3

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Vi ser en film om sagoillustratören John Bauer och därefter får varje elev designa sin egen filtfigur samt skriva en liten berättelse om denna. Vi lär oss även om fåret och dess ull samt provar att tova.  

Tidsplan

Terminen kommer vi att fördela ungefär på följande sätt:

vecka 34-35: introduktion slöjd

vecka 36-37: bildspel om filtfigurer, John Bauerfilm, skriva berättelse, teknikövning handsömnad

vecka 38-40: sy en figur och spela in en liten film om filtfiguren med berättelsen inläst

vecka 41-43: teori om ull, samt prova på tovning

vecka 45-50 utveckling och fördjupning i ovanstående tekniker, julverkstad för de som vill

Fortlöpande: en enkel form av loggbok introduceras från början, samt en mapp där skisser och design samlas

Övergripande mål

Utöver det centrala ämnesinnehållet arbetar slöjden med de övergripande målen. Exempelvis genom att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

Mål

Verktyg och redskap

Du lär dig om olika nålar i berättelsen om familjen nål, hur man trär på tråd på nål och hur man fäster. 

Slöjdtekniker: tekniker som ingår i uppgiften är handsömnad och tovning

Din planering och dina skisser på arbeten samlar du i din slöjdmapp. Denna mapp är underlag för kommande betyg. I samtal med slöjdgruppen kommer läraren regelbundet att lyfta fram exempel från ditt och andra elevers arbeten där du får möjlighet att lära dig genom andras erfarenheter och koppla det till ditt eget arbete.

Arbetssätt, metod och material

Lektionen inleds alltid med en kort genomgång vad som ska göras under arbetspasset. När det praktiska arbetet startat så finns det instruktionsfilmer som elever kan se på i sin egen takt genom att använda slöjdens Ipads (två stycken) eller egen mobil (endast år 6-9). Samtliga filmer finns som QR-koder som gör det enkelt att ta fram dem och även ta hem och titta om man vill.

Arbetsområdet sträcker sig över hela terminen och vecka 4 stämmer lärare och elev av terminsmålen.

Redovisningar sker i slutet av terminen. Sammanfattande metoder (ledning och stimulans):

* QR koder som eleverna kan ta hem eller titta på under lektionstid

* Dagordning på tavlan/dagens lektion

* Appen diktation; möjlighet att läsa in text istället för att skriva den

* Filmer på många instruktioner/moment

* Muntliga och skriftliga instruktioner, oftast med förklarande bilder.

* Steg-för-steg exempel som eleverna kan undersöka genom att både se och känna

* En ”börja” eller hjälptext vid analys

Bedömning

* Lektionsarbetet 

* Planering, design, skisser, mönster, ritningar mm som du har arbetat med och som du sparat i mappen

* Dina slöjdalster

* Din redovisning eller presentation

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Handsömnad
Tovning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback