Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Crime

Aspenskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 29 januari 2021

Mål Momentet inriktar sig mot följande förmågor: •förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter •formulera sig och kommunicera i skrift •använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Crime and punishment

Syftet med undervisningen är att stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Mål

Momentet inriktar sig mot följande förmågor:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
  • formulera sig och kommunicera i skrift
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Undervisning

På lektionerna kommer du att:

  • Läsa olika slags texter om brott och straff
  • Lyssna på olika slags texter om brott och straff
  • Arbeta med olika typer av skriv- och taluppgifter om ämnet
  • Ordkunskap - glosor

Förmågor

På lektionerna kommer du att öva:

  • Kommunikativa förmågan: att resonera, diskutera, bemöta argument, ställa och besvara frågor, att kunna berätta vad man tycker, skapa texter och andra framställningar.
  • Begreppsförmågan; kunna begrepp i olika sammanhang, hur de hör ihop, betydelse.

Bedömning

Bedömning kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter att arbetsområdet har avslutats. Bedömning kommer att grundas på hur du visar förståelse, samt muntlig och skriftlig förmåga genom de uppgifter som vi arbetar med. Du kommer att få återkommande respons i klassrummet och även via Unikum på vad du kan utveckla vidare.

Material: Kursbok

 


Läroplanskopplingar

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Lesson plans Ch 2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback