Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Kemi 8A: HT-17: Luft, vatten, mark, syror och baser1

Medarbetarsamtal Ylva Engvall, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

Luften syns ju inte. Varför är luft så viktig? Vatten är ett vanligt ämne men som har ovanliga egenskaper. Förutom luft och vatten behöver vi också marken för att kunna leva. Marken ger oss mat, metaller och energi. I avsnittet om Syror och baser 1 lär vi oss om vanliga syror och baser, pH-skalan, indikatorer och hur försurning påverkar luft, vatten och mark.

Syften

Undervisningens innehåll

Fokus på:

Luft

Syre, kväve, koldioxid och kolmonooxid

Ozon

Växthuseffekt och förstärkt växthuseffekt

Fossila bränslen

Vattnets egenskaper och kretslopp

Vattenverk och reningsverk

Indikator och pH-värde

Syra, bas och neutral lösning

Försurning

 

 

Så här kommer vi att jobba

Vi kommer att :

göra undersökningar

ha genomgångar

diskutera,

läsa och  besvara frågor 

Bedömning sker på ett skriftligt prov och en laboration

 

 

Planering

v. 34 Luft s. 46-48

v. 35 Luft/ vatten s. 49-59

v. 36 Vatten s. 49-59

v. 37 Syror och baser  s. 64-70

v. 38 Syror och baser s. 64-70

v. 39 Syror och baser s.166-169

v.40 Repetition och prov

Kunskapskrav

Se matris


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris kemi direkt: kaptel 2
Uppgifter
Virtuellt vatten
Virtuellt vatten

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback