Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Arvet, gener och bioteknik

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 3 februari 2019

DNA - livets språk och budskap. Det är generna som i hög grad avgör vem du är och vem du blir - till exempel utseende, egenskaper och risken att drabbas av vissa sjukdomar. Redan i den befruktade äggcellen fanns all information om hur just du skulle utvecklas. Modern genteknik kan bidra till att förebygga och bättre behandla många sjukdomar. Det går också att ge växter och djur helt nya egenskaper. Tekniken innehåller många löften men kan också innebära risker.

Undervisningens utformning och hur eleverna får visa sina förmågor:

 • Eleverna får genomgångar om bland annat gener, genetiska likheter och skillnader, genteknik och bioteknik. 
 • Filmer som visar ovanstående begrepp. 
 • Diskussioner i mindre grupper samt helklass. 
 • Färdighetsträning av begrepp och innehåll.
 • Eleverna genomför laborationer. 
 • Utvärdering sker genom ett skriftligt prov.

Konkreta mål:

Du ska kunna: 

 • att gener är recept på proteiner och för arvet vidare samt hur det går till
 • beskriva genetiska likheter och skillnader mellan människor och andra djur
 • hur genteknik kan användas för att behandla sjukdomar
 • beskriva hur människan i tusentals år utnyttjat och förändrat växter, djur och mikroorganismer
 • förklara skillnaden mellan gammal och ny bioteknologi
 • beskriva hur organismer kan ges helt nya egenskaper med hjälp av genteknik, och resonera kring de möjligheter och risker som kan finnas i den nya gentekniken
 • förklara följande begrepp:
 • genetik (10.1)
 • arvsmassa/DNA
 • Kvävebas/baspar
 • gen
 • protein
 • överskotts-DNA
 • kromosom, kromosompar (10.2)
 • vanlig celldelning
 • reduktionsdelning
 • dominant gen/vikande gen
 • korsningsschema
 • mutation (10.3)
 • dominant/vikande sjukdomsanlag
 • könsbundet arv
 • avel/förädling (10.4)
 • jäsning
 • bioteknik
 • genteknik
 • GMO
 • antifrysgen (10.5)
 • skräddarsydda grödor
 • varierad ordningsföljd

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Kunskaper som bedöms
Uppgifter
Ej namngiven
Från DNA till protein - en film
Från DNA till protein - en film
Från DNA till protein

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback