Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BILBIL01a1

Bild: Skapa bild till låttext

Martin Koch-gymnasiet, Hedemora · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Har du någon gång funderat på varför vissa bilder ser ut som de gör och varför någon har valt just den bilden till ett speciellt sammanhang?

Uppgift

Din uppgift är att välja ut en låt. Det kan vara din favoritlåt eller t.ex. en sommarplåga. Läs igenom låttexten och välj ut en rad du fastnar för. Vad får du för känsla av låten? Vad har låten för budskap? Din uppgift är sedan att skapa en passande bild till låten/en del av låttexten.
Du ska också undersöka om låten som du har valt finns med på något album med någon omslagsbild. Varför tror du att personen skapat omslaget på just det sättet? I din redovisning ska du göra en presentation av originalomslaget och ditt eget omslag inspirerat av låttexten.

 

Arbetssätt

Det materialet vi kommer jobba med är papper, blyerts, färgpennor och svart konturpenna. Du har också möjlighet att använda dig av utskrifter, tidningsurklipp och lim.

I ditt arbete kommer jag att titta på om du framställer en bild till en låttext som kommunicerar erfarenheter, åsikter och/eller upplevelser med genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Jag kommer också titta på om du kombinerar former och bildkompositioner på ett fungerande sätt

 

Tid

ca. 3 lektioner + 1 lektion för redovisning


Läroplanskopplingar

Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser.

Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.

Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.

Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.

Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete.

Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.

Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, eget och andras arbete med bilder. Sammanhangets betydelse för tolkningen.

Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.

Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.

Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild.

Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och skugga, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.

Bilders funktioner och användningsområden.

Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sin egen arbetsprocess.

I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av sin egen arbetsprocess.

I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.

Matriser i planeringen
Skapa bild till låttext
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback