Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Idrott åk 6 ht 2017

Surteskolan, Ale · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Ur Lgr11 Motiv Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människans välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren hat stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på

hälsa, rörelse och livsstil,

• genomföra och anpassa utevistelse och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

• förebygga risker för fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och vatten.

Centralt innehåll

Rörelse

• Sammanfatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

• Olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus, samt danser och rörelse till musik..

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelse till musik.

• Simning i mag- och ryggläge.

Hälsa och livsstil

• Kroppsliga och mentala effekter av några i närmiljön olika träningsformer.

• Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

• Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer,

  levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Friluftsliv och utevistelse

.• Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och

   symboler.

• Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

• Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelse.

• Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten.

Kunskapskrav

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

utföra sammanfatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap
utföra olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus, samt danser och rörelse till musik
i takt och med rytm utföra lekar, danser och rörelse till musik
simma 200 m i varav 50m i ryggläge
förstå kroppsliga och mentala effekter av olika träningsformer.
känna till kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter
enskilt utföra en uppvärmning för att undvika risken för skador
förstå ord och begrepp samt kunna samtala om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
att orientera sig i den närliggande skogsmiljön med hjälp av kartor samt kunna kartors uppbyggnad och karttecken
utföra alla slags lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer
kunna rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
hantera säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelse.förstå badvett och säkerhet vid vatten sommar och vintertid

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

utföra paddlingstur på Surtesjön
orientera i närliggande skogsområdet samt träna på karttecken
vandra i Vättlefjäll
utföra en del friidrottsgrenar
utföra flera slags övningar i redskapsbanor samt träna i olika gymnastikredskap
utföra lekar, småbollspel, lagbollspel och friidrott inom- och utomhus
utföra dans och rörelser till musik
träna på takt och rytm i rörelser och dans
träna på simning i mag och ryggläge i samband med våra baddagar
förklara kroppsliga och mentala effekter av olika sorters fysisk aktivitet
förklara och genomföra uppvärmningar för att minska skaderisken
utföra styrketräningsövningar med den egna kroppen som belastning
förklara och samtala om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter
förklara säkerhet på is vintertid, lämplig utrustning och hur man hanterar eventuella olyckor
förklara och prova på livräddning vid vatten


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter