Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, Musik

·

Årskurs:

F

Lära känna varandra och vara en bra kompis.

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 23 september 2018

Under höstterminen kommer vi arbeta med att lära känna varandra och få en bra trivsel i förskoleklassen. Vi kommer arbeta med värdegrunden och alla människors lika värde. Hur är man en bra kompis? Vilka regler behöver vi ha för att alla ska må bra och trivas? Vad gör dig glad/ledsen eller arg? Detta är några frågor som vi kommer arbeta med under hösten.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.(Lgr11, Förskoleklassen)

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • lära känna dina klasskamrater lite bättre.
 • förstå hur man är en bra kompis.
 • förstå vilka regler man behöver följa för att alla ska må bra.
 • förstå hur andra människor påverkas av det man säger eller gör, visa respekt för varandra.
 • samarbeta, lyssna och samtala med de andra i klassen.
 • leka tillsammans med andra i klassen.
 • sjunga, måla och fantisera med andra i klassen.
 • Kopplingar till läroplanen
 • Lgr11
  pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • Lgr11
  kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
 • Lgr11
  skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • Lgr11
  skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Utvärdering - vad och hur

Du kommer tillsammans med de andra i klassen vara med och bestämma hur vi ska ha det i vår klass för att alla ska trivas. Vi diskuterar hur man är en bra kompis och gör en tankekarta ihop. Vi ser på filmer om att vara vänner och pratar om det vi sett. Vi samtalar om människors olikheter och hur viktigt det är att respektera varandra. Både inne och ute kommer du att få träna på att leka tillsammans med olika kompisar.

Vi observerar hur eleverna samarbetar och visar varandra respekt i olika lekar och aktiviteter. Vi samtalar och reflekterar tillsammans under arbetets gång. Vi sätter upp klassens trivselregler synligt i klassrummet. 

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få träna på att:

 • delta i samtal och diskussioner
 • vara ute och göra samarbetsövningar och lekar.
 • leka inne tillsammans på olika vis.
 • delta i kompislek och kompismassage.
 • prata om hur man kan vara en bra kompis
 • prata om och tillsammans bestämma gemensamma trivselregler för klassen.
 • prata om skolans ordningsregler
 • göra olika drama- och värderingsövningar.
 • sjunga sånger och göra rörelser till.
 • skriva, måla, rita och skapa på olika vis.
 • se på korta filmer om vänskap, kompisproblem, barnkonventionen och FN.
 • Centralt innehåll
 • Bl 1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Mu 1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Lgr11
  Skapande och estetiska uttrycksformer Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
 • Lgr11
  Natur, teknik och samhälle Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Lgr11
  Natur, teknik och samhälle Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
 • Lgr11
  Natur, teknik och samhälle Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Lgr11
  Natur, teknik och samhälle Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
 • Lgr11
  Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag
 • Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.                                                                        Sv 1-3

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback