Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Forntiden - Från istid till järnålder

Lillegårdsskolan F-5, Partille · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Hur såg det ut innan människan kom till Sverige och hur gick det till när människan gick från att vara jägare till bönder och herdar. Vad är en tidslinje och hur kan vi läsa av den? Vad kan vi se för spår från forntiden idag och hur har forskarna tagit reda på allt det vi tror oss veta om människor som levde för flera tusen år sedan?

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.
Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv och använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Konkreta mål

Efter avslutat arbetsområde ska eleverna känna till begreppen istid, forntid, stenålder, järnålder, bronsålder och bofast. De ska också kunna resonera kring människans utveckling från jägare och samlare till bönder och herdar samt kunna förklara varför de olika tidsåldrarna fått sina namn.

Eleverna ska närvara under lektionerna och delta aktivt i diskussioner om filmer och skönlitterära såväl som faktatexter.

 

Undervisning

Vi kommer att titta på filmer, läsa skönlitterära texter och faktatexter om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Vi kommer sätta upp en tidslinje i klassrummet och märka ut särskilda händelser och årtal.

Eleverna kommer att göra egna hällristningar med hjälp vattenfärg på stenar på skolgården.

Arbetsområdet kommer avslutas med ett "Forntidsäventyr" där eleverna under två dagar får möjlighet att använda sig av sina kunskaper för att lösa praktiska problem.

Bedömning

Eleverna ska närvara under lektionerna och delta aktivt i diskussioner om filmer och skönlitterära såväl som faktatexter samt ha genomfört en bilduppgift i form av en hällristning i vattenfärg. Elevernas delaktighet under lektionerna ingår i bedömningen såväl som bedömningen av deras kunskaper i ett quiz som de genomför med hjälp av sina datorer.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter