Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BILBIL01a1

Bild: Normer och ideal

Martin Koch-gymnasiet, Hedemora · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Ideal är en idé om det perfekta tillståndet. Någon eller något utan fel eller brister. Idealisk, felfri och fullkomlig. Minna Palmqvists, kläddesigner, utmanar kroppsidealet. I hennes klädkollektion för vår och sommar 2014 handlade hennes kläder om en kropp som spricker upp och väller ut i sömmarna. En kropp som inte passar in i mallen, men som tar plats. I en intervju säger hon att: ”Mitt arbete är en ständig bearbetning av ideal och hur vi ser på kroppen som ett objekt för förändring efter våra önskemål. Temat förändras efter tid, även om kärnan alltid består.”

Uppgift

Din uppgift i det här arbetsområdet är att välja ett samhällsideal och på något sätt gestalta, förändra eller påverka detta. De material som du ska arbeta med är kläder och tyg. Du kommer få en t-shirt som du på något sätt ska förändra utseendet på eller meningen av. Till detta kan du använda andra material som du behöver för att genomföra din gestaltning, förändring eller påverkan.

 

Du kommer sedan att presentera ditt alster på en utställning under Martin Koch-gymnasiets kärleksvecka.

 

Arbetssätt

I det här arbetsområdet kommer vi att närma oss temat normer och ideal. Vi kommer att arbeta med metoder som t.ex. brainstorming, skissarbete, moodboard och problemlösning i bild. Vi kommer använda dessa metoder för att undersöka och belysa olika ideal som finns i samhället. Under arbetets gång utvecklar vi vår förmåga att arbeta med det som finns, i det här fallet en t-shirt, för att gestalta, förändra eller påverka samhälleliga normer och ideal.

 

Tid

v.39-47

 

http://www.minnapalmqvist.com/int-soc-4-09

https://vimeo.com/7978241


Läroplanskopplingar

Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser.

Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.

Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.

Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.

Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete.

Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, eget och andras arbete med bilder. Sammanhangets betydelse för tolkningen.

Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.

Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.

Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild.

Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och skugga, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.

Bilders funktioner och användningsområden.

Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.

I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sin egen arbetsprocess.

I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av sin egen arbetsprocess.

I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.

Matriser i planeringen
Normer och ideal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter