Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Noveller SvA

Norrbergsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

En novell är en kortare berättelse som är enklare och mer koncentrerad än en roman. En novell har också färre karaktärer, utspelas under en kortare tidsperiod samt utspelar sig på en eller ett fåtal platser. Man blir ofta inslängd mitt i handlingen och avslutet är antingen abrupt eller har en viss poäng. För att du ska få lära dig mer om noveller, hur de kan vara uppbyggda och vad de kan handla om kommer vi läsa flera olika typer av noveller från olika tidsperioder. Allt för att förbereda dig inför att så småningom skriva din egen novell.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig i skrift genom att analysera noveller samt skriva en egen novell
 • läsa flera olika noveller samt analysera dess innehåll och budskap
 • skriva en egen novell med ett välformulerat och utvecklat språk

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • läsa och återberätta olika noveller på ett fungerande sätt och på så sätt koppla novellen till tidsaspekter och orsakssamband
 • göra omdömen om noveller utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor samt koppla novellen till författaren och dess situation
 • skriva en egen novell, med fungerande uppbyggnad, handling, person- och miljöbeskrivningar samt fungerande styckesindelning
 • ge respons på andras noveller samt bearbeta din egen novell efter kamratrespons

Hur ska det bedömas?

 • prov i att analysera en novell utifrån vissa specificerade utgångspunkter
 • skriva en egen novell utifrån förslag på tema som ligger i ditt intresse område.
 • genomföra kamratrespons på minst två av dina klasskamraters noveller

Undervisning och arbetsformer

 • genomgångar och diskussioner om novellers upplägg samt utgångspunkter för novellanalysen
 • träna på att analysera olika typer av noveller i helklass, två och två samt enskilt
 • arbeta med lässtrategier för att utveckla elevernas förmåga att läsa och ta till sig texters innehåll och budskap
 • förbereda och skriva egna noveller utifrån temat t ex. "ondska" "kärlek"  eller annat beroende på intresse
 • kamratrespons på egna noveller

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.

Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
NOVELL