Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Pedagogisk planering Arabiska för läsår 22/23 åk 7-9

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Utifrån läroplanen ska eleverna ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva för att utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

 

 

Pedagogisk planering

Arabiska som modersmål

Läsår 2022/ 2033

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kun­ska­per i och om modersmålet. Genom undervisningen ska eleverna ges möj­lig­het att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språk­för­måga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Under­vis­ningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets upp­bygg­nad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att samtala, läsa och skri­va på modersmålet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att lä­sa, analysera och resonera om skönlitterära verk i olika genrer. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kun­ska­per i att formulera egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimu­leras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella iden­titet och sin flerspråkighet. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och områden där mo­ders­målet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jäm­förande förhållningssätt till kulturer och språk.

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • förmåga att använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, och
 • kunskaper om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas i jämförelse med förhållanden i Sverige.

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera olika typer av texter från oli­ka medier. Att urskilja texters syfte, avsändare och sammanhang. Att ur­­skilja innehåll som kan vara explicit eller implicit uttryckt i texten.
 • Strategier för skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud sam­spelar.
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med sven­s­kan.
 • Hjälpmedel för informationssökning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal och diskussioner om ämnen som är välbekanta för eleven samt om tan­kar, känslor, åsikter och aktuella händelser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning av språk, in­ne­håll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade va­riationer av modersmålet.

Texter

 • Skönlitteratur för ungdomar från olika tider och områden där modersmålet ta­las. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exem­pel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas syfte, innehåll och typiska språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och drama­tur­giska komponenter, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webb­texter.

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och be­grepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • Översättning av och jämförelser mellan ord, begrepp, fraser och texter på moder­smålet och på svenska.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sam­man­hang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.

Kultur och samhälle

 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bild­konst, musik och arkitektur.
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med lik­nande frågor i Sverige.

Så här kommer vi att jobba

·       Vi kommer att läsa och skriva olika texter.

·       Vi kommer att träna på texter och språkuppbyggnad.

·       Vi kommer att träna på att använda olika verbtempus och sambandord.

·       Vi kommer att göra en enkel jämförelse i meningsbyggnad mellan svenska och arabiska.

Följande kommer vi att arbeta med

 • Nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar.
 • Jobba med extra anpassningar.
 • Läsförståelse.
 • Hörförståelse.
 • Hållbar utveckling och globala målen.
 • Skriva olika slags texter.
 • Grammatik.
 • Jämförelse mellan arabiska och svenska språket.
 • Högtider/traditioner.
 • Diktamen.
 • Tolkning och översättning.
 • Kultur och samhälle.
 • Litteraturgenre.
 • Texter och bilder.
 • Begrepp och meningar.
 • Fakta och media.
 • Vardagliga situationer.
 • Intresse.

 

 

 

 

Betygskriterier för slutet av årskurs 9

 

E

C

A

Att samtala

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som till viss del utvecklar samtalen och diskussionerna. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna relativt väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med fungerande struktur, innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur, innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Att skriva

Eleven skriver, utifrån modersmålets särdrag, olika slags texter med viss språklig variation, i huvudsak fungerande struktur och innehåll samt viss anpassning till text typ, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven skriver, utifrån modersmålets särdrag, olika slags texter med relativt god språklig variation, fungerande struktur och innehåll samt relativt god anpassning till text typ, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet.

Eleven skriver, utifrån modersmålets särdrag, olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till text typ, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

Att läsa, tolka

Eleven läser olika texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom tolkar och för eleven enkla resonemang om budskap i olika texter.

Eleven läser olika texter med gott flyt och visar god läsförståelse. Dessutom tolkar och för eleven utvecklade resonemang om budskap i olika texter.

Eleven läser olika texter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom tolkar och för eleven välutvecklade resonemang om budskap i olika texter.

Att resonera, översätta

Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader i skriftspråk mellan modersmålet och svenska. Dessutom jämför och översätter eleven ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader i skriftspråk mellan modersmålet och svenska. Dessutom jämför och översätter eleven ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska på ett väl fungerande sätt.

Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i skriftspråk mellan modersmålet och svenska. Dessutom jämför och översätter eleven ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska på ett väl fungerande sätt.

Att beskriva

Eleven beskriver och resonerar på ett enkelt sätt om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor med anknytning till områden där modersmålet talas. Eleven gör då enkla jämförelser med förhållanden i Sverige, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Eleven beskriver och resonerar på ett utvecklat sätt om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor med anknytning till områden där modersmålet talas. Eleven gör då utvecklade jämförelser med förhållanden i Sverige, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Eleven beskriver och resonerar på ett välutvecklat sätt om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor med anknytning till områden där modersmålet talas. Eleven gör då välutvecklade jämförelser med förhållanden i Sverige, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback