Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 5

Energi

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2017

Olika typer av energi

Energi Franska 5-6
Uppsala kommun Vård & bildning
Tid
Beräknad tidsåtgång (min) och period för genomförande: 10-12 veckor (900 min)
Mål från LGR11 Del 2
Övergripande mål och riktlinjer
kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga,
humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och
vardagsliv,
kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de
själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till
övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar
utveckling. Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven – upplever att
kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,
LGR11
Kursplanens syfte
Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor
formulera sig och kommunicera i tal och skrift, (ML)
använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, (ML)
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, (ML)
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och (ML)
reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där
modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden. (ML)
LGR11
Kursplanens centrala innehåll
Detta innehåll kommer att behandlas
Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. (ML)
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. (ML)
Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans. (ML)
Muntliga presentationer för olika mottagare. (ML)
Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till
traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
(ML)
Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp. (ML)
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps
nyanser och värdeladdning. (ML)
Synonymer och motsatsord. (ML)
Kunskapskrav från LGR11
Kunskapskrav som kommer att bedömas
Hur väl eleven läser aktatexter om energi genom att använda lämpliga lässtrategier sammanfattar
texter om ämnet energi kommenterar texterna muntligt och skriftligt resonerar om texternas struktur och budskap skriver en faktatext, beskrivande och förklarande, med tillhörande struktur och med användning av logiska bindeord använder grundläggande regler för språkriktighet och stavning översätter texter mellan franska och svenska använder ett ord & begreppsförråd för att samtala om frågor kring området Energi ställer frågor och framför egna åsikter beskriver och resonerar muntligt om arbetsområdet Energi förbereder och genomför en muntlig
redogörelse om ett valt ämne inom arbetsområdet Energi
Konkretisering av målen
Eleven ska kunna
• beskriva muntligt, diskutera och resonera kring frågor rörande energi och energibesparingar. • läsa med flyt och förstå faktatexter samt känna igen texternas struktur, ord och begrepp. • använda sig av faktatexter för att inhämta kunskaper om energi. • sammanfatta en faktatext med ett varierat ordförråd och val av rätt ämnesord.
• skriva en beskrivande och förklarande text om energi typ faktablad med tillhörande
struktur.

• göra en enkel muntlig presentation kring ämnet energi/energibesparingar.
Undervisning
Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå
målen för arbetsområdet
1) Vad är en faktatext/faktabok ? • Vi samlar och studerar faktaböcker. • Syfte, struktur,
specifika ord och begrepp. • Vi beskriver en faktabok utifrån dessa. 2)
Diskussion/debatt om energikällor och energibesparingar med utgångspunkt från ett
antal bilder (Internet, Ppt) och några frågeställningar (från läraren /eleverna). •
Eleverna beskriver bilder/företeelser samt berättar egna erfarenheter kring
arbetsområdet. • Eleverna svarar på frågor och ställer egna frågor, framför sina åsikter,
resonerar kring ämnet. 3) Lyssnande och läsning av en text om biobränslen •
Elevernas läsflyt tränas. • Läsoch
hörförståelsefrågor. • Muntliga och skriftliga svar
och kommentarer. • Jämförelser med svenska (ordförråd, ordbildning,
meningsbyggnad, översättningar). • Igenkännande av textens syfte, struktur, texttyp,
specifika begrepp, genre • Övningar i att sammanfatta. • Även exponering (lyssna,
läsa) för ett antal andra faktatexter inom området (kol, olja, solenergi, vindkraft,
vattenkraft) för att öva ämneskunskaper och användning av ämnesord. 4) Vi ägnar
några minuter av varje lektion åt språkbruk för genomgång och övningar om ordbildning,
ordfamiljer, språknivåer
och ordens nyanser och värdeladdning synonymer,
motsatser, bestämningsord 5) Vi övar användning av bindeord och av
presens av verb (regelbundna/oregelbundna) för att skriva enkla beskrivande texter
inom vetenskap/teknik. 6) Vi går igenom råd och instruktioner för att på bästa sättet
genomföra muntliga presentationer.
Tillämpning
Hur eleven skall få visa sina förmågor
1) Eleverna skriver en enkel beskrivande och förklarande text inom området energi
med tyngdpunkten på användning av bindeord och av verb i presens (regelbundna
/oregelbundna). • Ex 1 Föroch
nackdelar med ett ekologiskt hus • Ex 2 Beskriv ett
vindkraftverk 2) Eleverna skriver även ett faktablad där inlärda beståndsdelar/specifika
begrepp återfinns (bilder, teckningar, rubriker, underrubriker, texter, styckeindelningar,
faktarutor, bildtext, även innehållsförteckning och register om längre faktaskrifter). 3)
Dessutom presenterar eleverna muntligt någon form av energikälla eller lösningar för
att spara energi. 4) Dessa presentationer samt fortlöpande diskussioner kring frågor
om energi och energibesparingar ger eleverna rikliga tillfällen att samtala, beskriva,
resonera, bolla med frågor och svar samt framföra åsikter.

Här kan läraren göra en bedömning för den enskilde eleven i förhållande till
kunskapskraven


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter