Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

1 - 6

Modersmål i tigrinja årskurs 1, 2 och 3

Anslagstavla personal Malevik, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 30 augusti 2019

Modersmålsundervisning har betydligt stor roll för barnets identitet, självförtroende och intellektuella förmågor. Det bidrar också till att öka barnets intelligens genom att motivera dem att lära sig nya saker och tänkande om andra kultur.

Centrala Innehåll

-Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll

-Muntligt berättande för olika mottagare.

-Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

-Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

-Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

-Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Kunskapskrav för bedömning

-Eleven ska kunna läsa bokstäver och bekanta texter med flyt genom att använda läs strategier på ett fungerande sätt.

- Eleven ska kunna identifiera och förstå bilder med texter.

- Eleven ska kunna skriva bokstäver och enkla ord med läslig handstil.

-Eleven ska kunna presentera sig på ett kort samtal.

Konkretisering av målen

Eleven ska kunna:

- läsa och skriva bokstäver (alfabeter) på lärobok.

- rita och måla bokstäver och bilder på lärobok.

- se på bilder och texter på litteratursmaterial och tala (beskriva) dem.

- identifiera föremål på bilder och skriva namn på dem.

- förstå hälsaningsfraser och presentera sig.

- förstå enkla ord varje lektion.

- förstå och skriva enkla ord.

Undervisning

Den utformas genom:

- att bokstavera och öva alfabeter (bokstäver)

- att skriva och läsa lärobok och kurs litteraturen.

- att få bilder med texter och spela olika spel.

- att ha en dialog och ett kort samtal.

- att känna veckodagarna, månader och årstid.

- att läsa kort berättelse och saga.

Tillämpning

Eleven ska visa sina förmågor genom:

- att kunna läsa och skriva bokstäverna på ett skriftlig examination.

- att identifiera och förstå meningen av bilder.

- att kunna ha ett kort muntlig examination.

-att kunna räkna siffror och tala veckodagarna, månader och årstid.

- att kunna återberätta berättelse och saga.

Bedömning

Bedömningen ska utföras genom:

- elevenskunnande att skriva och läsa bokstäver (alfabeter).

- elevenskunnande att identifiera och förstå bilder med texter och enkla ord.

- elevenskunnande att presentera sig.

- elevenskunnande att räkna siffror och tala veckodagarna, månader och årstid.

- elevenskunnande att återberätta sagor och berättelser.

                                                    


Läroplanskopplingar

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och

upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,

får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,

successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling,

utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Matriser i planeringen
Modersmål i tigrinja årskurs 1, 2 och 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback