Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Genreskrivning

Snöstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Vi kommer under några veckor att träna på att skriva argumenterande text i form av insändare.

Du ska kunna:

-skriva en argumenterande text i form av en insändare med de typiska drag som den innehåller

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

- träna på att muntligt argumentera för olika saker

- undersöka texttyperna i fråga genom att läsa dem och leta efter typiska drag

- klassen skriver gemensamt en insändare

- producera egna texter med hjälp av mallar

Bedömning:

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper

- texten är begriplig

-din tankegång framgår

-viss variation i ordvalet

-en tes presenteras med något argument

-uppbyggnaden går att följa och enklare textbindning används

-stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet

-viss säkerhet i stavning

Mer än godtagbara kunskaper

-texten är tydlig

-din tankegång framgår tydligt och utvecklas

-ordvalet är passande och höjer kvaliteten 

-en tes är tydlig och underbyggs med argument och eventuella motargument

-uppbyggnaden lyfter texten och textbindningen skapar flöde

-få fel i användningen av skiljetecken

-få stavfel

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter