Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik, Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Teknik, elektricitet och energi

Fajansskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Det här området är laddat med spänning! Vad är bäst, vindkraft eller vattenkraft? Och vad är det egentligen som får en ficklampa att fungera? Hur kan man påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder eller en termos? Vi kommer delvis att arbeta med materialet Energifallet.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda dina kunskaper om elektricitet och energi för att förklara och argumentera
 • genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • förklara elektricitet och energi med naturvetenskapliga begrepp och modeller
 • analysera teknikutveckling

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma dina kunskaper och förmågor att:

 • samtala om och ta ställning i enkla frågor om energi och teknik
 • använda dina kunskaper om energi för att skapa en text
 • förklara med och resonera om samband mellan olika naturvetenskapliga begrepp, till exempel en krets, parallell koppling, seriekoppling, isolering, förnybar energi och bränsle
 • berätta om någon naturvetenskapliga upptäckter som vattenkraftverk och solceller
 • genomföra enkla modellbyggen och undersökningar, till exempel bygga en egen termos utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt 
  (ställer en hypotes - följer en instruktion - drar slutsatser - dokumenterar)
 • förklara enkelt om ett tekniskt system

Vi kommer bedöma detta genom att:

 • observera klassrumsdiskussioner
 • läsa dina texter

Undervisning och arbetsformer

 

Under lektioner kommer vi att:

 • diskutera
 • läsa och skriva texter
 • se på filmer och bilder
 • genomföra enkla naturvetenskapliga experiment
 • dokumentera enkla labbrapporter
 • konstruera olika saker
 • arbeta i smågrupper och enskilt

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Lektionsuppgift: Vad är elektricitet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback