Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Ke 7 Inledande kemi

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Planeringen avser avsnitten Vad är kemi? Ämnenas minsta beståndsdelar Fast, flytande och gas Det mesta är blandningar. Seperationsmetoder

Konkretiserande mål
Du ska kunna:

 

  • säkerhetsreglerna som gäller i NO-salen.
  • använda enkel utrustning och utför enkla laborationer.
  • dokumentera ditt arbete och dra slutsatser.
  • ge exempel på betydelsen av kemi för människan, samhälle och natur.
  • ge exempel på egenskaper hos kemiska ämnen.
  • kunna förklara följande begrepp; atom, molekyl, kemisk förening, densitet
  • ha kunskap om atomernas olika aggregationsformer fast, flytande och gas och veta hur atomerna beter sig vid de olika formerna.
  • ha kunskap om olika slags blandningar (slamning, emulsion och lösning) Kunna förklara hur atomerna är ordnade i de olika samt exempel på de olika blandningarna.

  • Ha kunskap om olika seperationsmetoder som kan användas för att separera ämnen. 

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kemi 7 En introduktion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback