Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

YRKESUPPGIFT

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Under det här arbetsområdet är tanken att du ska lära dig mer om två yrken som på något sätt har väckt ditt intresse!

UNDER DET HÄR ARBETSOMRÅDET SKA DU:

  • välja två yrken som du på något sätt är intresserad av,
  • med hjälp av olika källor fördjupa dig i dessa yrken,
  • och slutligen skriva ett skriftligt arbete på ca. två A4-sidor utifrån de rubriker som finns med i uppgiftsbeskrivningen. 

ARBETSSÄTT

Syfte

Syftet med arbetet är att du ska lära dig mer om olika yrken för att underlätta kommande gymnasie- och yrkesval.

UPPGIFT

Leta information om olika yrken och sedan välja ut och skriva om två yrken som du tror skulle kunna vara intressanta inför framtiden.

Såhär ...

Samla information om yrken genom att använda olika källor, t ex hemsidor och/eller genom att ställa frågor till personer med kunskap om de yrken du har valt. Uppgiften bör omfatta ca en A4-sida per yrke, sammanlagt alltså ca. 2 A4-sidor.

... och såhär, ska du göra

Uppgiften är individuell och den text du lämnar in ska vara skriven på dator. Redovisa den information du inhämtat och dina åsikter under respektive underrubrik (se nedan). Under rubriken Källor (i slutet av arbetet) redovisar du varifrån du hämtat din information, varför du valt att ta med den samt hur trovärdig den är.

För varje yrke skriver du yrkestiteln som rubrik och använder sedan följande underrubriker, för att få någon ordning på arbetet (OBS! Vissa rubriker kan slås ihop, om du känner att det blir smidigare):

  • Arbetsuppgifter
  • Krav/förutsättningar ( exv. eventuell utbildning )
  • Utvecklingsmöjligheter
  • Personlighet och talang ( så bör du vara för att passa i yrket )
  • Positiva sidor
  • Negativa sidor
  • Varför är jag intresserad? 

FÖRSLAG PÅ INFORMATIONSKÄLLOR

www.framtidsvalet.se

www.yrmis.se

www.arbetsformedlingen.se

www.saco.se

www.ingenjorsvagen.se

www.byggare.com

www.allastudier.se

www.gymnasieinfo.se/yrke/sok


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback