Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Blöjbyten - ett pedagogiskt tillfälle

Backebo, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 3 juli 2017

Blöjbyten är också ett pedagogiskt tillfälle. Vid blöjbyten utvecklar barnet sitt språk och sin sociala kompetens genom kommunikation med pedagogen.

Bakgrund

I återkommande situationer på förskolan, som påklädning, avklädning, matsituationer och blöjbyten, finns stort utrymme för lärande. I samspel med andra utvecklar barnet sin språkliga förmåga och sociala kompetens. Vid blöjbyten får barnet ett språkligt utbyte med sin pedagog, där barnet får bekanta sig med nya begrepp för att förstå sin omvärld.

Syfte och mål

Barnet ska i återkommande situationer, som blöjbyten, få möjligheten till språklig kommunikation tillsammans med en engagerad pedagog för att tillgodoses med nya begrepp och verktyg till att uppfatta och förstå sin omvärld.

Barnen ska få utveckla sin förståelse kring sin egen integritet och förstå rätten till sin egen kropp. (Förskolebrevet)

Metod - genomförande

- Vid skötbordet/i skötrummet finns bilder på väggar och hyllor för att uppmuntra barns språkliga förmåga.
- Barnet byter blöja enskilt tillsammans med en pedagog för att inte störas av andra faktorer som kan påverka kommunikationen.
- I dessa situationer anammar vi Förskolebrevets riktlinjer kring barnens uppfattning om sin egna integritet och rätten till sin kropp.
- Varje barn har rätten att avstå en pedagogs hjälp vid blöjbyten eller toalettbesök, för att kunna välja en annan pedagog som hen känner sig mer trygg med.

Dokumentation och utvärdering

Miljön dokumenteras med foto och barnets utsagor dokumenteras genom text som används till lärloggar på Unikum.


Läroplanskopplingar

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,

stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter