Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Tema addition och subtraktion

Ölmeskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 4 oktober 2020

Vi kommer under temat att arbeta med addition och subtraktion. Du kommer att få lära dig hur addition och subtraktion hör ihop och hur viktigt likhetstecknet är. Du kommer också få lära dig olika metoder för att addera eller subtrahera tal.

Målet med undervisningen är att du ska:

  • förstå hur addition och subtraktion hör ihop
  • veta hur likhetstecknet används
  • kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000, gäller både huvudräkning och skriftliga räknemetoder
  • kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning
  • förstå och kunna använda matematiska begrepp som t.ex: addition, addera, summa, subtraktion, subtrahera, skillnad, fler, färre, likhetstecken.

 

Det här ska du jobba med:

Du kommer att få genomgångar av läraren om likhetstecknets betydelse, hur du kan använda uppställning för att lösa uppgifter.  Du kommer att jobba både enskilt och i grupp med praktiska uppgifter. Du kommer även att jobba med uppgifter i Matteborgen och på Bingel. Du kommer att delta i diskussioner och använder då matematiska begrepp.

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att

  • förstå att addition och subtraktion hör ihop
  • förstå vad likhetstecknet betyder och kunna använda det
  • addera och subtrahera tal inom talområdet 0 – 10 000, gäller både huvudräkning och skriftliga räknemetoder
  • använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och problemlösning
  • förstå och använda matematiska begrepp i diskussioner med andra

Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter