Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

5 - 6

Historia och Geografi, åk 5-6

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2017

Historia och Geografi om Burundi

Historia och geografi(HemlandetBurundi) : år 5,6

Tid .Beräknad tidsåtgång (min) och period för genomförande 8 veckor, 480 min

Övergripande mål och riktlinjer

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga

erfarenheter, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla

också med deras bästa för ögonen, och kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna

tillit till sin egen förmåga,kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter

grundade på kunskaper och etiska överväganden,har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället, har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

 

Kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor

formulera sig och kommunicera i tal och skrift, (ML)

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande, (ML)

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, (ML)

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där

modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden. (ML)

 

Kursplanens centrala innehåll

Detta innehåll kommer att behandlas

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters

budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. (ML)

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska

uppbyggnad och språkliga drag. (ML)

Muntliga presentationer för olika mottagare. (ML)

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd. (ML)

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till

traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

(ML)

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp. (ML)

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps

nyanser och värdeladdning. (ML)

Synonymer och motsatsord. (ML)

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska

seder, bruk och traditioner. (ML)

 

Kunskapskrav från LGR11

Kunskapskrav som kommer att bedömas

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss

språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.Genom att jämföra

modersmålets skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader

mellan modersmålet och svenska(E). Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter

och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt

framträdande budskap.(C). Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig

välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och

begrepp.Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat

sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till

modersmålet och områden där modersmålet talas.( A). .

 

Konkretisering av målen

Eleven ska kunna

Kunna formulera sig och kommunicera i tal och skrift på sitt modersmål. Reflektera

over livsfrågor och sin egen identitet. kunna natur,miljö,klimat,traditioner,befolkning om

hemlandet. Att flytta från hemlandet vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

 

Undervisning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå

målen för arbetsområdet

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din färmåga att formulera sig i

tal och skrift på Kirundi. Gemensam diskussion med klassen om historia och geografi

om Burundi.

Tillämpning

Hur eleven skall få visa sina förmågor

Elever kommer att läsa fakta om Hemlandet, skriva ner vad de har läst och förstårt,

redovisa inför klassen sitt eget arbete och kunna svara på frågorna. Genom att berätta

om sina eranfarenheter. Diskutera och skriva ner svar på olika frågor. framföra egna åsikter.

Bedömning

Här kan läraren göra en bedömning för den enskilde eleven i förhållande till kunskapskraven

Redovisning i slutet av arbetsområde muntligt och skriftligt prov om hemlandet.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter