Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Stadsplanering

Eriksbergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 mars 2018

Planera en egen stad från grunden! Det är få förunnat men ni är några av de få.

Ni ska nu planera och kartlägga en stad så noggrant som det bara går. Ni ska planera vägar, parker, energiutvinning, råvaror, välfärd, kollektivtrafik, infrastruktur, fritidsaktiviteter, idrottsanläggningar, shoppinggallerior etc etc. Allt som finns i en stad ska ni försöka få med.

 

Arbetet kommer ske i grupp men VARJE deltagare kommer ha ansvar för en del av staden, (Tex kollektivtrafik, miljöfrågor eller energi). Ni kommer alltså att lämna in ett grupparbete där varje person har skrivit sin del själv och därför kommer bli bedömd utifrån den delen.

Detta är det sista större området vi kommer göra i Geografi/Samhällskunskap så nu gäller det att skärpa till sig och försöka kryssa av de betygskriterier ni behöver för att få de betyg ni vill ha.

 

Några geografiska förutsättningar är redan bestämda. Staden har 40000 invånare (samma storlek som Enköping). Staden ligger vid Sveriges havskust. Genom staden rinner ett vattendrag och vid staden ligger en större skog samt ett berg. Utanför kusten finns en ö.

 

Er grupp styr alltså denna stad via kommunen. Här följer några exempel på olika ansvarsområde i er stad som gruppens medlemmar kan välja att jobba med. Om ni kommer på något ni tycker ni vill skriva om får ni absolut välja det efter att ni kollat av med mig. 

 

PR-ansvarig:                    Reklam (göra en snygg inledning och framsida på arbetet där ni framhåller fördelarna med att välja att bo i er stad) + huvudansvar för PowerPointen som ni ska ha till redovisningen senare.

Social- /utbildningsnämnden:         Skola/vård/omsorg 

kulturnämnden:                             Fritidsaktiviteter/Kultur/nöje/Idrott/Religion

Energinämnden:                             Energifrågor

Trafiknämnden:                               Infrastruktur/ Kollektivtrafik/Handel

Miljönämnden:                                Miljöfrågor

Bostadsnämnden:                          Bostadspolitik

Naturnämnden:                              Naturområden/Turism

Arbetsmarknadsnämnden:           Sysselsättning/ekonomi

 

Ni ska skriva MINST 1 sida (Storlek 12, radavstånd 1,5 Font: Garamond) per person. I er text ska ni resonera om lösningar och utformningar av er stad.

En uppgift som är viktig för alla i gruppen är att försöka göra staden hållbar. Därför ska ALLA föra resonemang i sina texter om hur era val är Socialt hållbara, Ekonomiskt hållbara och Ekologiskt hållbara.

 

Exempel på upplägg:

Ett bra sätt att lägga upp texten är att först ha ett kortare stycke där ni redogör för vilka olika saker som bör finnas i er stad och som hör till ert område. Ex: Den som skriver om Kultur kan då ha en "lista" med tex Bio, Teater, Fotbollsarena, Fritidsgårdar, Musikskola etc. 

Sen väljer ni kanske en eller två saker ur denna listan att resonera mer kring. Ex: Varför är det bra att ha fritidsgårdar i en stad. 

 

Förutom texten ska ni tillsammans rita en karta över staden och ge den ett namn. Tänk på att kartan ska stämma överens (så gott det går) med det ni beskriver i era texter.

 

I slutet ska ni hålla en redovisning där ni går igenom de olika delarna av staden. Till redovisningen ska ni ha en bild på er karta och, om ni vill, andra bilder som hjälper till att förklara hur ni tänkt. 


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Matriser i planeringen
Helhetsbedömning i samhällskunskap
Kopia av Geografi åk 7-9
Uppgifter
Karta
Stadsplanering
Powerpointen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback