Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Lpfö98 2.2 Utveckling och lärande (Tuna förskola)

Tuna förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

I vår verksamhet utgår vi i från barnens inre motivation och drivkraft. Nyfikenhet och intresse ligger till grund för barns utveckling och lärande. Vårt viktigaste verktyg för att nå den är leken. Vi ser till att skapa miljöer och en atmosfär som inspirerar till barns lärande och utveckling.

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Lpfö98, 2016)

Planerade insatser/aktiviteter kopplade till läroplansmålen.

Nyckelbegrepp för pedagoger

 • utmana med produktiva frågor
 • uppmuntrande
 • tillåtande
 • medforskare
 • nyfikenhet
 • fakta
 • kunskap

Förskolans planerade insatser

 • Fånga upp och utgå ifrån barnens intressen
 • Ge barnen tid och utrymme för lek
 • Kontinuerligt arbete med den fysiska miljön
 • Barnen som läranderesurser för varandra

Nyckelpigans planerade insatser

 • Närvaro i barnens lek
 • Trygghet och anknytning
 • Tillvarata rutinsituationers värde och möjligheter
 • Stärka barnens självkänsla och självförtroende
 • Lyhördhet för barnens intressen, tankar och frågor

Fjärilens planerade insatser

 • Närvarande pedagoger
 • Lyhördhet för barnens intressen, tankar och frågor
 • Bejaka barnens nyfikenhet och upptäckarlust
 • Involvera barnen i reflektion kring det egna lärandet

Metodval - hur vi får syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen

Vi kommer belysa denna pedagogiska planering vid vecko- och periodreflektioner vilket dokumenteras i blogg, lärlogg och reflektionsdokument. Underlaget för reflektioner får vi genom:

 • observationer
 • foto/film
 • samtal med barn
 • mikroreflektioner i vardagen

4. Förväntade effekter (syfte, målkriterier och kännetecken).

Vi förväntar oss att se följande egenskaper i barngruppen 

 • glädje
 • lärande i leken
 • lustfyllt lärande
 • nyfikenhet
 • vågar testa
 • utmanar sig själva
 • motivation
 • stolthet
 • lär av varandra
 • individens påverkan på gruppen
 • gruppens påverkan på individen
 • medvetenhet om sitt eget lärande

Läroplanskopplingar

ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.

samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,

ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,

utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter