Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F - 1

Idrott årskurs 1-4

Johannesbäcksskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Mål

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Arbetets innehåll

Lekar, spel och idrotter

Aktiviteter

 • Samarbetslekar och regler
 • Bollspel och regler
 • Redskapsövningar

Bedömning

 1. Deltar i aktiviteterna
 2. Varierar sina rörelser till aktiviteterna
 3. Anpassar sina rörelser till aktiviteterna

Orientera

Aktiviteter

 • Bildorientering i närmiljö
 • Grundläggande kartövningar

Bedömning

 1. Förmågan orientera i närmiljön med hjälp av karta

Rörelser till musik

Aktiviteter

 • Musiklekar och regler
 • Takt-, rytm- och rörelseövningar till musik

Bedömning

 1. Deltar i aktiviteterna
 2. Anpassar sina rörelser till takt och rytm

Simma

Aktiviteter

 • Rörelser i vatten för vattenvana
 • Lekar i vatten
 • Balans-, flyt- och simövningar i mag- och ryggläge

Bedömning

 1. Balansera, flyta och simma i magläge
 2. Balansera, flyta och simma i ryggläge

Upplevelser av fysisk aktivitet

Aktiviteter

 • Samtal kring hur fysisk aktivitet kan påverka den egna hälsan
 • Fysiska övningar med samtal kring hur fysisk aktivitet kan påverka den egna fysiska förmågan

Bedömning

 1. Förmågan att samtala om hur fysisk aktivitet kan påverka den egna hälsan
 2. Förmågan att samtala om hur fysisk aktivitet kan påverka den egna fysiska förmågan

Natur och utemiljö

Aktiviteter

 • Lekar i natur och utemiljö
 • Tipspromenad med koppling till allemansrättens grunder

Bedömning

 1. Genomför olika aktiviteter med anpassning till olika förhållanden
 2. Kunskap om grunderna i allemansrätten

Förebygga skador, säkerhet och hänsynstagande

Aktiviteter

 • Samtal kring hur man kan förhindra skador i samband med olika typer av aktiviteter
 • Samtal kring säkerhet och hänsynstagande samt hantering av nödsituationer vid vatten sommar- och vintertid

Bedömning

 1. Förmågan att beskriva hur man kan förhindra skador vid olika typer av aktiviteter
 2. Kunskap kring säkerhet vid vatten (bedöms enbart i åk 4)

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback