Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Tidigmodern tid HT19

Aspenskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

På lektionerna kommer du att:

* utveckla dina baskunskaper om tidigmodern tid i Europa

* Analysförmåga (beskriva orsaker och konsekvenser, påvisa och förklara samband, se utifrån olika perspektiv, jämföra likheter och skillnader)

* Informationshantering/procedurförmåga (söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, skilja på fakta och värderingar, avgöra källors användbarhet och trovärdighet, förstå hur metoder och färdigheter ska användas)

* Kommunikativ förmåga ( diskutera, motivera och presentera, redogöra och resonera 

 

Material: Impuls 1

Bedömning/ Uppgifter

Inlämningsuppgifter

Bedömning sker fortlöpande under arbetsgång. Bedömningen grundas på hur du visar dina förmågor skriftligt och muntligt. Du kommer att få kontinuerlig respons på vad du kan utveckla vidare muntligt och/eller skriftligt.


Läroplanskopplingar

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Inlämningsuppgift tidigmodern tid.