Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Fritidskabaré

Ingaredsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Under vårterminen kommer vi sätta ihop en kabaré på fritids där elevernas egna intressen skapar innehållet.

Tidsperiod

Vårterminens start 2018 fram till Kabarédagen.

Mål

Målet är att genom samarbete med andra stärka elevernas vilja och tillit till den egna förmågan, att bidra till att eleverna vågar och på så vis utvecklas. Detta genom att synliggöra deras personliga estetiska uttrycksformer. 

Arbetsformer

Vi introducerar kabarén på vårterminen i god tid för att eleverna ska ges möjlighet att börja planera sitt framträdande och öva individuellt. Eleverna själva får välja helt fritt mellan olika estetiska uttrycksformer såsom dans, sång, musik och teater. Pedagogerna får ingripa och vägleda eleverna om dom väljer något som inte passar in såsom stötande musik eller dylikt. Veckorna innan kabarédagen övar alla akter gemensamt och skapar en ordning i körschemat som varierar och passar formatet. Personalen sammanfattar en inbjudan till vårdnashavare där vi även uppmanar att ta med sig fika och stanna kvar efter föreställningen. När kabarédagen kommer har vi ett genrep inför skolan på dagen och på eftermiddagen har vi föreställningen för familj, släkt och vänner. Efter föreställningen är det gemensam fika. Elever som inte vill uppträda får möjligheten att filma kabarén och redigera en kabaréfilm för vårdnadshavare som publiceras i efterhand. 

Ansvariga

Hugo Ivarsson, Miranda Alfredsson, Hannes Andreasson, Rosalie Andersson, Sara Hansson, Britta Freyhall, Ann Lindqvist, Eva Ringmann och Paulina Lagerström.

Dokumentation och uppföljning

Fotografering och film.

Utvärdering

Utvärdering sker i arbetslaget där vi utvärderar vad som gått bra och vad som behöver utvecklas till nästkommande år.

 


Läroplanskopplingar

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter