Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

6

Projekt Broar

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Att bygga hållbart och starkt är inga konstigheter men kan man göra det av spagetti? Vi kommer att läsa om olika sorters broar och konstruktionsmaterial. I samband med det kommer ni att få arbeta med arbetsprocessen inom teknik och hur man dokumenterar denna.

Målet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att...

 • känna igen och analysera tekniska lösningar med hänsyn till hur de fungerar och vad de används till (Vilka olika slags broar finns det och vilken funktion har de olika konstruktionsmaterialen?)
 • använda tekniska ord och begrepp
 • Utveckla egna tekniska idéer och utveckla förståelse för vilken betydelse broar har för människa, samhälle och miljö.

Så här kommer vi att arbeta...

Innehåll

Vi kommer att titta på hur olika brotyper är uppbyggda samt repetera vanliga material som används i hållfasta och stabila konstruktioner och deras egenskaper. Vi tittar också på fördelar och nackdelar med de olika materialen.

Vi kommer också att arbeta med arbetsprocessen i teknik där du får planera en konstruktion, göra en skiss och sedan även en modell för att till slut testa om den håller. Du ska även utvärdera ditt arbete.

Arbetssätt 

 • gemensamma genomgångar
 • läsa och diskutera innehållet i faktatexter
 • arbetsprocessen i ämnet teknik, göra skisser och modeller
 • söka information om olika broar och material
 • jämföra olika brokonstruktioner
 • bygga en modell av en bro
 • utvärdera din arbetsinsats efter avslutat arbet
 

 Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • Beskriva olika typer av broar, hur de är uppbyggda och vilket material som används samt vad de olika brotyperna har gemensamt (se samband mellan dem).
 • Ditt arbete med din brokonstruktion
 • Hur du tillsammans med andra i gruppen planerar och konstruerar er bro
 • Visa med hjälp av skisser eller texter hur du ska arbeta. Du visar hur du har tänkt.
 • Dokumentation ditt arbete
 • Resonera hur brobyggen har förändrats från förr till nu och hur det påverkar människa, samhälle och miljö.

I dina beskrivningar/dokumentationer och resonemang använder du teknikområdets begrepp.

 

Bedömning kommer att ske i omgångar:

Skriftlig examination

Du ska jämföra olika brotyper. Du ska resonera kring hur brobyggen har förändrats från förr till nu (typ av bro, konstruktionsmaterial som används, vilka likheter de har). Du ska också kunna berätta vilka för- och nackdelar det finns med Öresundsbron jämfört med färjetrafiken.

Brokonstruktion i grupp 

Du ska i grupp konstruera en bro. Materialet består av glasspinnar i och smältlim. Bron ska ha ett spann på 40 cm. Sidospannen ska vila på var sitt bord i klassrummet. Vi testar er konstruktion som ska hålla för 1,5-2 kilos tyngd.

I samband med brobygget ska du skriva en utvärdering av din arbetsinsats. Där ska det tydligt stå vilka arbetsuppgifter du har haft och vad du har bidragit med.

Inlämnad dokumentation 

Du lämna in din dokumentation kring arbetet med brokonstruktionen. Dokumentationen består av din skiss med förklaringar samt utvärderingen.


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Matriser i planeringen
Stark som...spagetti?
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback