Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Bokcirkel

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 oktober 2018

Ni ska arbeta två och två, tillsammans läsa ni en skönlitterär bok. För att skapa en gemensam upplevelse och förståelse kommer ni att arbeta med boken tillsammans . Ni skriver en recension tillsammans om det ni har läst.

Syfte - Varför?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Centralt innehåll - Vad?

 • Läsa en skönlitterär bok för att öka läsflytet
 • Träna läsförståelse genom samtal i gruppen
 • Träna på att sammanställa/sammanfatta centrala delar ur innehållet
 • Reflektion av innehållet samt koppla till egna erfarenheter och den övriga världen

 

Arbetssätt - Hur?

 • Parläsning
 • Svara på frågor om texten
 • Diskussion av innehåll - förståelse av text
 • Skriva ner egna tankar och funderingar
 • Skriva ner reflektioner

 

Bedömning:

Du visar att du kan genom att;

 • du läser den skönlitterära texten med flyt.
 • du återger och sammanfattar innehållet av det du lästa.
 • du resonerar om boken och anknyter till dina egna erfarenheter.
 • du reflekterar över innehåll.
 • du får ner dina tankar i en läslogg.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen
Bokcirkel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback