Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

LPP samhällskunskap årskurs 5 läsåret 2017-2018

Råå Södra Skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

Så här kommer vi att arbeta med samhällskunskap.

Samhällskunskap årskurs 5 läsåret 2017-2018

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att reflektera hur individer och samhällen formas, analysera och granska samhällsfrågor, analysera samhällsstrukturer, uttrycka och värdera olika ståndpunkter, söka information och reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Reflektera över individer och samhällen

 • Få en insikt i hur familjelivet och kunna reflektera över utvecklingen
 • Kunna begreppen minoritet, mobbning och diskriminering
 • Få en insikt i begreppen straff, straffmyndig, kriminalitet, stifta lagar och olika funktioner i en rättsprocess

¤ Analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv

 • Kunna undersöka olika samhällsfrågor utifrån de olika könsrollerna ex. hur olika egenskaper kan uppfattas
 • Kunna värdera och uttrycka åsikter i olika samhällsfrågor som könsroller och använda argument som kopplas i hop med fakta

¤ Analysera samhällsstrukturer med hjälp av begrepp och modeller

 • Kunna begreppen massmedier, sociala medier, reklam, källa och censur
 • Kunna undersöka hur yrkesroller och hjälpmedel förändrats och utifrån ett historiskt perspektiv beskriva olika samhällen (jordbruk-, industri- och informationssamhället)
 • Kunna beskriva vad en som menas med en mediekonsument och vad det finns fördelar och nackdelar med åldersgränser

¤ Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i samhällsfrågor

 • Kunna begreppen information, reklam, trovärdig, och källkritik
 • Kunna beskriva skillnaden mellan information och reklam
 • Värdera olika argument och göra egna ställningstaganden kopplade till fakta

¤ Söka information om ämnesområdet och värdera källornas trovärdighet

 • Kunna beskriva rättigheter och skyldigheter i hemmet, skolan och samhället
 • Kunna självständigt söka information och förklara om källor och information är tillförlitlig och går att använda

¤ Reflektera över mänskliga rättigheter och innebörden av demokrati

 • Få en insikt i samhällsresurser och fördelning
 • Undersöka och kunna beskriva hur den privata ekonomin fungerar och jämföra detta med ett företags ekonomi
 • Kunna leda möten och fatta beslut utifrån demokratins grunder
 • Beskriva hur du kan påverka beslut som har att göra med ekonomi, miljö och hälsa och värdera och göra olika ställningstaganden i dessa frågor

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Individer och gemenskaper
 • Minoriteter
 • Familjelivets utveckling
 • Könsroller
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Lagar och regler
 • Ämnesspecifika begrepp
 • Samhällets resurser
 • Privat ekonomi
 • Olika företag
 • Arbetslivet
 • Kommunikation och information
 • Mediekonsument
 • Reklam
 • Demokrati
 • Omvärldsbevakning
 • Reflektera, diskutera och argumentera
 • Söka fakta från olika källor, värdera informationen och redovisa fakta
 • Begrepp och ämnesspecifika ord
 • Rita och måla
 • Reflektera och diskutera
 • Jämförelser, skillnader och likheter
 • Elevnära frågeställningar

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta teoretiskt och praktiskt
 • Ute i världen och närmiljön
 • Utforska och analysera
 • Lyssna, undersöka och reflektera
 • Studera omvärlden
 • Utgå från elevernas frågor
 • Digitala verktyg
 • Ämnesövergripande

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Reflektera över individer och samhällen
 • Analysera och kritiskt granska olika samhällsfrågor
 • Analysera olika samhällsstrukturer
 • Uttrycka och värdera
 • Söka information
 • Reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Samhällskunskap bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2017-2018, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback