Skolbanken Logo
Skolbanken

Förskolans värdegrund Läsåret 17/18 Rödhaken

Fågelsångens förskola, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Datum: 170607 171121

Främjande insatser - mål och uppföljning Vårterminen 2017

Sammanställ vårterminens observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt)

Vt 2017:

Genom våra tidigare observationer och även våra observationer under denna termin, har vi kommit fram till att vår barngrupp behöver en stabil och förutsägbar grundverksamhet, vilket vi har arbetat mycket med under det sista året. En trygg miljö är en förutsättning för att barnen ska kunna utvecklas. Barnen vet vilka våra rutiner är, och våra gemensamma regler och förhållningssätt. Detta har skapat en bra gemenskap där man tar hänsyn till varandra och har respekt för varandra. Barnen hjälper varandra och hittar lösningar tillsammans.

Våra största mål har varit att skapa en intressant och stimulerande lekmiljö, men även att barnen ska kunna fungera i grupp, att utveckla sina sociala förmågor. Barnen bjuder in varandra, och leken kan innehålla både pojkar och flickor, äldre som yngre. För att minska på avbrott har vi valt att vara inne under hela förmiddagen. Vi vuxna har ett tillåtande och närvarande förhållningssätt för att driva lekarna framåt samt att regelbundet skifta lekmaterial.

Vi erbjuder också barnen ett varierande innehåll i verksamheten och vår ateljé används mer för att barnen ska kunna välja att sitta lite mer ostört då de vill måla, rita, bygga pärlor, lera osv. Vi vuxna delar upp oss i de olika rummen och finns med och stöttar upp där det behövs.

Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor utifrån Likabehandlingsplanen, t.ex. genom sagor, i samlingen på olika vis m.m. Under våren har vi pratat om känslor, och haft detta som fokus i olika böcker. Vi pratar även om hur man ska vara gentemot varandra. Vid konflikter eller vid andra situationer som de inte kan lösa på egen hand, finns vi med för att vägleda både verbalt och fysiskt. 

Vi har även fått ett kapprumsbibliotek, där vi synliggör våra olika modersmål genom att ha böcker på olika språk.

HT 2017: Se ovan.

Samt förnya vårt kapprumsbibliotek genom att byta ut böcker.

Barngruppen har förändrats och några har slutat och nya har börjat. Vi har fått in 2 yngre barn 1-2 åringar och vi ser att våra äldre barn har ökat sin empatiska förmåga och vuxit i sin roll. De vill gärna visa och hjälpa de yngre med olika saker och de yngre har lärt sig mycket av detta och på så vis vuxit in i gruppen och våra rutiner.

vt-18 Vi ser att barnen nu kan sätta mer ord på sina känslor och åsikter. De kan lösa de flesta konflikter själv och ber om hjälp då det behövs. De äldre barnen kan även bjuda in de yngre till att vara med och leka och visar på hur leken kan gå till. Både pojkar och flickor leker tillsammans. Vi har arbetat med "Kompisböckerna" med både de äldre och de yngre där olika teman om känslor tas upp, som att vänta på sin tur, säga stopp, säga förlåt o.s.v. Vi har även sett film om en Uggla och en flicka som hamnar i olika sociala dilemman. Med hjälp av böckerna och filmerna har vi sen kunnat föra diskussioner med barnen om hur man kan göra i olika situationer som man kan hamna i. Vi har arbetat med positiva egenskaper hos varandra. Barnen har fått sätta ord kring hur de ser på sig själv och på andra. Till alla hjärtans dag fick barnen säga positiva saker om varandra som vi sen skrev ner på vars ett hjärta som de sen fick ta med hem.

 

 

 

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning?

# Utgå från grundverksamheten.

# Fortsätta arbeta med värdegrundsfrågor och hur man är/gör mot varandra.

# Att än mer aktivt se barnens positiva egenskaper och beteende samt uppmuntra dessa.

HT 2017

Arbeta med barnens positiva egenskaper genom böcker, berättelser, samt att ge beröm och uppmuntra barnen vid positiva handlingar gentemot varandra.

Arbeta med att barnen själv ska kunna se sina positiva egenskaper och sedan utveckla detta till att kunna se andras positiva egenskaper. 

vt-18 Vi kommer att arbeta vidare med dessa Kompisböcker samt filmerna eftersom en stor del av barngruppen byts ut och vi tycker att dessa metoder är ett bra sätt att skapa tankar, funderingar samt diskussioner kring hur vi är mot varandra.

 

Främjande insatser - mål och uppföljning Vårterminen 2017

Sammanställ vårterminens observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt)

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning?

Sammanställning av läsårets observationer ( analys och bedömning utifrån sammanställningen)

Arbetslagets reflektioner utifrån den nuvarande Likabehandlingsplanen


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback