Skolbanken Logo
Skolbanken

Värdegrundsarbete Alfons Åberg

Förskolan BarnaSinnet, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Vi använder Alfons Åberg som praktiskt arbetsverktyg både på samling, ute i skogen, på gården och i olika omsorgssituationer. Detta för att vi vill bjuda in och utmana barnen i ett lustfyllt lärande.

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vi har sett att ett intresse för Alfons Åberg finns i barngruppen och tänkte därför att det skulle vara ett bra verktyg i barnens utveckling och lärande i alla olika situationer.

Vi kommer under terminens gång observera barnen och utgå från deras behov och intressen när vi planerar. Vilka lärprocesser är barnen inne i? vad är det barnen försöker förstå? Tillsammans ska vi lära känna oss själva och varandra och med hjälp av Alfonsböckerna kan vi reflektera, samtala och lära i en lustfylld miljö.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte

- Att skapa en trygg barngrupp där det lustfyllda lärandet är i fokus

Mål

- Att barnen känner trygghet i sin egen identitet.

- Att barnen känner tillit till sig själva och därmed får självkänsla.

- Att barnen blir självständiga och därmed får självförtroende. 

- Att barnen får utvecklas i egen takt.

- Att barnen får utveckla sin nyfikenhet, lust och förmåga att leka och lära.

- Att barnen utvecklar en positiv känsla för olikheter.

- Att barnen lär sig fungera både enskilt och i grupp.

- Att barnen lär sig hantera konflikter.

- Att barnen lär sig samspela både med vuxna och med barn.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

är trygga i vår miljö och våra rutiner

knyter an till för dem viktiga anknytningspersoner

är delaktiga i den pedagogiska planeringen

kan påverka innehållet i deras dag genom egna och demokratiska val

Metod, och material -Hur gör vi?

Metod Vi börjar med att läsa de första två böckerna "God natt Alfons Åberg" och "Aja baja Alfons Åberg". Alfons och hans vänner kommer sen i Alfons hemmagjorda helikopter till förskolan. Vi kommer låta figurerna vara med under hela dagen i olika lärandesituationer såsom i leken, på samlingen, på utflykten och under lunchen och vilan. Dem kommer vara en del av gruppen kan man säga.  Figurerna kommer ge barnen olika uppdrag och vi kommer prova olika uttrycksformer för att utmana och inspirera barnen i sitt lärande. Vi kommer använda sång och musik, dans, rörelse, skapande och lek där alla våra sinnen är i fokus. Vi läser fler böcker ur serien och använder projektorn för att visa bilderna och lättare kunna samtal kring dem. Vi låter även innehållet i böckerna och det barnen fastnar för, inspirera oss vidare till lek och lärande.

Förutsättningar Vi har 10 barn i åldrarna 1-2,5år. Vi är två pedagoger som har huvudansvar för gruppen och arbetet kommer fortgå i barnens tempo under hela terminen.

Dokumentation: Observationer, kamera, lärplatta, film. Vad barnen säger och gör samt reflektioner kring det vi gjort tillsammans med barnen. ”Alfonsvägg” inne på avdelningen, på tavlan i hallen och unikum.

Förberedelser Vi har dels färdigt material sedan tidigare arbete med Alfonstemat och tillgång till många av böckerna i serien. Vi utgår mycket från böckerna samtidigt som vi är lyhörda för barnens behov och intressen och utvecklar nya tankegångar och material allt eftersom terminen fortgår.

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback