Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi, Samhällskunskap, Geografi, Engelska, Svenska

·

Årskurs:

9

Geografi - FN-Rollspel HT17

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

I ett FN-rollspel antar deltagarna rollen som ambassadörer för något av FN:s 193 medlemsländer. I förhandlingar och debatter försöker de hitta gemensamma lösningar på internationella problem och kriser. Att delta ger ett unikt tillfälle att lära sig förstå andra länders politik och utspel samt inblick i olika länders perspektiv i internationella förhandlingar. FN-rollspel innebär en övning i diplomati med ett givande och tagande av synpunkter som leder fram till en insikt om att förhandlingar borde vara den bästa långsiktiga lösningen.

Bedömning

 

Vi kommer bedöma ert agerande i Fn-rollspelet, både hur trovärdigt ni representerar ert land samt hur ni formulerar er i debatterna. Utöver detta kommer vi även att lyssna och bedöma era förhandlingar med olika länder i generalförsamlingen. Till ert muntliga underlag lägger vi till de skriftliga förberedelser ni gjort inför FN-rollspelet.

Innehåll och arbetsgång

Innehåll/stoff

 • Få kunskap om geografiska förutsättningar hos olika länder.
 • Få kunskap om vad som orsakar fattigdom.
 • Träna sig i att analysera, dra slutsatser och se samband.
 • Kunna förmedla fakta, samband och slutsatser i tal och skrift.
 • Känna till centrala begrepp.
 • Kunskaper om internationella relationer och diplomati
 • Kunskaper om globala handelsmönster

Arbetsgång

Du ska tillsammans med en elev från en annan klass på Torpskolan representera ett land i FNs generalförsamling. Där kommer ni vara diplomater utsända för att på ett så trovärdigt sätt som möjligt föra ert lands talan då generalförsamlingen sammanträder.

För att du ska vara så gott förberedd som möjligt på ditt kommande utlandsuppdrag (och för att din lärare ska ha ett bra bedömningsunderlag) så kommer ni i er grupp behöva förbereda följande:

Ni ska skriva tre olika texter:

 • Om landet:
  De senaste 50 årens historia. (Politisk historia, demokrati och diktatur, hjälper ledarna sig själv eller befolkningen? Mänskliga rättigheter i ert land)
  Vilka relationer ditt land har till andra länder, vänner och ovänner. (T.ex. vilka samarbetsorganisationer ert land tillhör. EU, 77-Gruppen (utvecklingsländer+Kina), Arabförbundet, OAU (Afrikanska enhetsorganisationen), Aosis (Små ö-nationer), ASEAN, NATO, FN:s Säkerhetsråd.  2. Om hur ditt land ser på hållbar utveckling:

   

  Vilka energikällor använder ni nu?

  Hur ditt land tycker om den globala uppvärmningen?

  Hur påverkar och påverkas ditt land av klimatförändringarna?

  Vad gör ditt land redan nu för att nå målet 2030?

  Vad kan ditt land hjälpa till mer än vad de gör nu?

  Om inte vad behöver ditt land för hjälp av andra länder?

  Hur kan ditt land hjälpa till så att alla länder når målet 2030?


  3. Fattigdom:


  Är de stora skillnader mellan fattiga och rika i ditt land?

  Vilka bakomliggande orsaker till fattigdom finns det i ditt land?

  Vad gör ditt land redan nu för att nå målet 2030?

  Vad kan ditt land hjälpa till mer än vad de gör nu?

  Om inte vad behöver ditt land för hjälp av andra länder?

  Hur kan ditt land hjälpa till så att alla länder når målet 2030?

När ni skall skriva era texter så skall denna statistik vara med:


Statistik från globalis:

Det ska i texterna finnas en källförteckning.

Du ska själv/individuellt skriva en text där du resonerar om källornas trovärdighet  och relevans.

Krav på texterna:

Ingen av texterna får enskilt överskrida 1800 ord. Alla texterna ska vara skrivna från dag 1 i ett gemensamt dokument i google-drive. Vi kommer att bedöma er utifrån er individuella insats i skrivuppgiften. Detta innebär att ni behöver planera och dela ert arbete så att ni tar en fråga var som skall behandlas i FN rollspelet. Sedan hjälps åt med texten om landet på ett sådant sätt att ni bägge är inblandade i skrivandet. Viktigt att vi ärare har ett skriftligt bedömningsunderlag från alla.

 

Förberedelser inför generalförsamlingens sammanträde:

Talet: Ni ska tillsammans när generalförsamlingen öppnar hålla ett förberett tal till övriga delegater i rummet. Ni kommer att bli bedömda på innehåll och framförande individuellt så tänk på att fördela resonemang och kunskaper mellan delegaterna vid talet.

Syfte: Syftet med öppningstalet är att delegationerna får en chans att tala om för övriga delegationer vilka frågor man anser viktigast under klimat och migrationsförhandlingarna, samt hur delegationerna ställer sig i dessa frågor. Öppningsanförandet skall inte vara längre än 2 minuter.

Mall:

Högt ärade Ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar.

Som representant för ...... vill jag idag betona vikten av att vi alla har en positiv inställning till att här idag samlas för att lösa frågan om …

......es inställning i frågan är att …

Detta motiveras av …

En av flera åtgärder som vore ett stag i rätt riktning är …

......es förhoppning är att vi ska kunna samlas kring ett gemensamt förslag till lösning under förhandlingarna här.

Jag lämnar ordet till ordförande.

Tack.

Resolutionerna: Ni ska ha förberett er genom att ha skrivit ett resolutionsförslag som ni tror att andra länder kan tänka sig att ställa upp på. Detta förslag kommer länder som har författat att hålla tal om i församlingssalen. Förbered er för detta utifall att er resolution skulle bli aktuell för generalförsamlingen.

Hur en dag i generalförsamlingen går till:

 1. Dagen inleds med att delegaterna får namnbrickor och fördelas i sammanträdessalen.
 2. Delegaterna håller sina tal
 3. FN-resolutionerna förbereds
 4. Förhandlingar mellan länderna kring vilka resolutioner som ska behandlas genomförs
 5. Debatt i sammanträdessalen kring resolutionsförslag 1 & 2
 6. Votering om resolutionsförslagen

Material:

Ni hittar allt material ni behöver i en särskild mapp i google-drive till FN-rollspelet.


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Geografi FN-Rollspel HT17
Svenska FN-Rollspel HT17
Samhällskunskap FN-Rollspel HT17
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback