Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi, Teknik, Geografi, Svenska som andraspråk, Fysik, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Hållbar utveckling

Mörarps skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 augusti 2017

Arbetet berör frågor som handlar om vår miljö, ojämlika levnadsvillkor, jordens resurser och vårt ekologiska fotavtryck. Detta arbetsområde sträcker sig i ämnena svenska, geografi, biologi, fysik, kemi och teknik.

Du ska utveckla följande förmågor och kunna:

 • att förklara och resonera kring vad som kännetecknar ett hållbart samhälle
 • att argumentera, motivera och veta vad du som barn och vuxen kan göra för att vara mer miljömedveten

 

Såhär kommer vi arbeta:

Varje vecka kommer vi att lyfta fram aktuella mål som vi fokuserar på just det veckan. Målen kommer att fokuseras på de olika förmågorna, som till exempel: jämföra, lära sig nya begrepp, delta i samtal och diskussioner och se samband. 

 • Filmklipp
 • Planet Earth-serien
 • Läsa, skriva och lyssna
 • Individuellt arbete och grupparbete
 • Se och läsa nyheter som rör temat
 • Besöka Energiverkstaden

 

Vi bedömer...

 • hur väl du använder typiska begrepp, som rör miljö och hållbar utveckling, när vi samtalar och skriver
 • hur väl du kan ge förslag på miljöetiska val och hur en kan prioritera hållbarhettänket i vardagen
 • hur väl du kan namnge jordens naturresurser, beskriva var de finns och hur de används
 • hur väl du kan se samband mellan naturresurser, natur- och kulturlandskap och var människor bor i världen
 • hur väl du kan resonera kring ojämlika levnadsvillkor i världen samt ge förslag på hur levnadsvillkoren kan förbättras
 • hur väl du kan diskutera, ställa frågor, ha åsikter och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet 
 • hur väl du kan argumentera och motivera dina åsikter vid diskussioner och samtal
 • hur väl du kan förklara energikällor, energianvändning och hur dessa hänger ihop
 • hur väl du kan se sambandet mellan hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling

 

 


Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter