Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik - Skala, år 5(Vt-17)

Jutarumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 juli 2017

Skala Skala är ett sätt att tala om hur mycket något är förminskat eller förstorat. I det här arbetsområdet ges du möjlighet att utveckla din förståelse för och användning av dessa begrepp.

Syfte med arbetsområdet:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

 Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Aktuella begrepp:

skala, förstoring, förminskning, naturlig storlek, Skala (bild):(verklighet), rimlighet, dividera, multiplicera ... 

 

Centralt innehåll för årskurs 4-6:

Taluppfattning och tals användning

 Geometri

 Problemlösning

 

Mål med arbetsområdet:

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du visa att du utvecklat:

 • förståelse för vad begreppet skala, förstoring, förminskning och naturlig storlek innebär och kan ge exempel på hur dessa begrepp används i vår vardag
 • förståelse för och kan använda dig av någon strategi för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med skala
 • förmågan att lösa enkla vardagsnära textuppgifter/problem där skala förekommer
  (tolka och använda begreppen, använda strategier, välja lämpliga metoder och räknesätt, tänka rimlighet)

 

Arbetssätt:

Undervisningen i matematik är strukturerad och lärarledd i en kommunikativ miljö där eleverna förväntas delta aktivt efter var och ens förutsättningar och förmåga. Arbetssätten varieras för att möjliggöra lärandet i flera situationer. Olika metoder används och situationer skapas för detta exempelvis genom EPA (enskilt, par, alla) och att tänka/diskutera i grupp. Vi modellar tillsammans för att eleverna ska få verktyg för att utvecklas så långt som möjligt. Eleverna får delta i att tänka ut hur de ska arbeta för att nå målen i arbetsområdet. Gruppindelningar varieras,  förkunskaper och intressen inventeras för att skapa situationer där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor, exempelvis genom att resonera och lösa problem tillsammans.

 

I det här arbetsområdet kommer vi att :

 • lägga vikt på att öka förståelse för begreppet skala och andra aktuella begrepp som tillhör
  det här området (förstoring, förminskning, naturlig storlek …), samt koppla detta till hur de används i vår vardag

 • utveckla förmågan att använda olika strategier för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med skala

 • lösa problem/textuppgifter där skala förekommer (tolka och använda begreppen, använda strategier, välja lämpliga metoder och räknesätt, tänka rimlighet)

  Arbetet i klassen kommer att bygga på gemensamma samtal och diskussioner där eleverna ges möjlighet att upptäcka och förstå vad begreppen inom området skala innebär och hur de används i vår vardag. För att befästa dessa begrepp får eleverna träna sig på att förklara vad de innebär, ge exempel på hur man använder dem i vår vardag och hur man kan tolkar olika skalor (1:1, 1:2, 10:1, 1:100, 1:10 000 …).

  Vi kommer att presentera strategier som man kan använda för att lösa rutinuppgifter och problemlösning där skala förekommer. Tillsammans resonerar vi om hur man går tillväga när man använder dessa strategier, hur man tänker för att välja lämpligt räknesätt och räknemetod för att lyckas på bästa sätt. Under dessa resonemang förs även resonemang tolkningen av skala, bild och verklighet, samt rimligheten kring det vi kommer fram till.

  Gemensamt kommer vi även lösa olika typer av rutinuppgifter och problem där eleverna kommer att uppmuntras att föra/följa resonemang om hur man går till väga för att lösa dessa uppgifter.

  Vi kommer använda oss av olika lathundar som förklarar olika begrepp, visar olika strategier och metoder samt exempel på lösningar av problemlösningsuppgifter.

  Eleverna kommer även att ges förutsättningar till att träna enskilt, parvis och i mindre grupper. De kommer att få arbeta med ett häfte som innehåller tolkning av begrepp, rutinuppgifter och problemlösningsuppgifter. Vi kommer även använda oss av en diagnos (Diamant från Skolverket).

  Under arbetets gång diskuteras kontinuerligt det egna ansvaret för inlärning och att ta tillvara på tiden på bästa sätt. Vi lyfter och tipsar varandra med goda exempel. Eleverna uppmuntras och får kontinuerligt feedback på sina insatser.

   

   

 Bedömning:

 • Hur du visar förståelse för de aktuella begreppen
 • Hur du visar förståelse för och använder dig av strategier för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med skala, samt hur du beräknar och löser dessa typer av uppgifter
 • Hur du löser enkla vardagsnära textuppgifter/problem där skala förekommer

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter