Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Algebra och samband

Munkedalsskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 5 december 2017

Arbetet med kapitel 3 i Formula 6 behandlar framför allt algebra. Efter avslutat kapitel skall eleven: Kunna tolka och förenkla uttryck med hjälp av bokstäver och ekvationer. Kunna lösa enkla ekvationer. Upptäcka och använda mönster och samband i ekvationer. Känna till och använda sig av decimala och binära talsystem.  

Algebra och samband


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik - Algebra och samband
Bedömningsmatris,åk 6, läsår 2016/2017
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter