Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Religionskunskap, Historia

·

Årskurs:

4

Storyline - Vikingatiden

Fajansskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 20 augusti 2017

Vi kommer att arbeta med den senare delen av järnåldern som kallas vikingatiden. Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om hemmen?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det här arbetsområdet får du utveckla din förmåga att:

 • känna till vad som kännetecknar vikingatiden
 • känna till och använda nya ord och begrepp
 • presentera arbetsområdet med bilder
 • känna till hur religionen påverkade på vikingatiden
 • samarbeta på ett kreativt sätt

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva vad som kännetecknar vikingatiden
 • använda ord och begrepp som hör till vikingatiden
 • kunna ge exempel på hur religionen påverkade människorna
 • skapa bilder i ditt storylinearbete

Detta kommer vi bedöma genom att:

 • observera klassrumsdiskussioner och gruppsamtal
 • muntliga och bildliga presentationer

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • diskutera och samtala
 • skapa bilder
 • se på filmer och bilder
 • läsa texter
 • samarbeta i grupper

Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter