Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

FYSFYS01a

Fysik 1a - 19/20

Kattegattgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 21 augusti 2019

Välkomna till den fantastiska och spännande kursen Fysik1! Du kommer lära dig om: -vad fysiken handlar om, -vilka frågor som man kan besvara med hjälp av fysikaliska modeller -hur man går tillväga för att göra och tolka experiment Kursen är uppdelad i tre delar och vi kommer ha ett delprov efter varje del.

länk till kursmaterialet

länk till filmer

länk till powerpoint

Formelblad

 

 

 

Del 1

Allmän fysik

Termodynamik

Meteorologi

Kinematik

 

Del 2

Dynamik, arbete och rörelsemängd

Tryck och lyftkraft

 

Del 3

Modern fysik

Ellära


Läroplanskopplingar

Hastighet, rörelsemängd och acceleration för att beskriva rörelse.

Krafter som orsak till förändring av hastighet och rörelsemängd. Impuls.

Jämvikt och linjär rörelse i homogena gravitationsfält och elektriska fält.

Tryck, tryckvariationer och Arkimedes princip.

Orientering om Einsteins beskrivning av rörelse vid höga hastigheter: Einsteins postulat, tidsdilatation och relativistisk energi.

Orientering om aktuella modeller för beskrivning av materiens minsta beståndsdelar och av de fundamentala krafterna samt om hur modellerna har vuxit fram.

Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika energiformer: mekanisk, termisk, elektrisk och kemisk energi samt strålnings- och kärnenergi.

Energiprincipen, entropi och verkningsgrad för att beskriva energiomvandling, energikvalitet och energilagring.

Termisk energi: inre energi, värmekapacitet, värmetransport, temperatur och fasomvandlingar.

Elektrisk energi: elektrisk laddning, fältstyrka, potential, spänning, ström och resistans.

Kärnenergi: atomkärnans struktur och bindningsenergi, den starka kraften, massa-energiekvivalensen, kärnreaktioner, fission och fusion.

Energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle.

Radioaktivt sönderfall, joniserande strålning, partikelstrålning, halveringstid och aktivitet.

Orientering om elektromagnetisk strålning och ljusets partikelegenskaper.

Växelverkan mellan olika typer av strålning och biologiska system, absorberad och ekvivalent dos. Strålsäkerhet.

Tillämpningar inom medicin och teknik.

Ideala gaslagen som en modell för att beskriva atmosfärens fysik.

Orientering om hur fysikaliska modeller och mätmetoder används för att göra prognoser för klimat och väder.

Prognosers tillförlitlighet och begränsningar.

Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.

Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över tid.

Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.

Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära ekvationer, potens- och exponentialekvationer, funktioner och grafer samt trigonometri och vektorer.

Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.

Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.

Ställningstaganden i samhällsfrågor utifån fysikaliska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
NA17C Fysik 1a - Delprov 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback