Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3), Bild

·

Årskurs:

2

Sol, vind och vatten

Lunnaskolan F-3 A+B, Härryda · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Följ med in i det spännande arbetet om hur sol, luft och vatten fungerar och samspelar. Du får vara med om spännande experiment och studiebesök. Du får också lära dig att samla in fakta, sjunga, skapa och mycket, mycket mer.

Lunnaskolan Årskurs 2 Tidsperiod v. 35-49

Arbetsområde

Sol, vind och vatten

Mål och riktlinjer

Du ska kunna:

- Vattnets kretslopp
- Vattnets tre former; fast, flytande och gas
- Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem
- Materials egenskaper i förhållande till sin omgivning
- Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter
- Väder och väderiakttagelser
- Ställa hypoteser 

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Elevens kunskaper och deltagande i aktiviteterna enligt målen för arbetsområdet

Arbetssätt

Sång och musik

Dikter och sagor

Exkursion till hav/sjö

Studiebesök Göteborgs Fiskeauktion

Experiment och laborationer

Fakta och skönlitteratur

Faktafilm

Bild


Utvärdering/reflektion

Utvärdering och reflektion kring arbetsområdet v.49


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback