Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Kemi, Teknik

·

Årskurs:

5

Luftens egenskaper

Hjortsbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 13 september 2017

Du kan inte se luft och inte ta på luft. Du vet kanske att luft är nödvändigt för att vi ska kunna leva. Utan luft kan vi inte klara oss mer än några minuter. Vi kan inte hålla andan hur länge som helst. Men hur kan vi då egentligen veta att luft finns? Och vad består luft av? Genom undersökningar tar vi reda på fakta om luftens egenskaper.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utifrån din egen förförståelse om luft tänka ut var luft finns, vad luft används till och genom din nyfikenhet och ditt intresse utveckla dina kunskaper om luft och att luft kan tas tillvara och omvandlas till användbar energi.

Du ska även utveckla din:

Begreppsliga förmåga: Förstå innebörden av begrepp. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika sammanhang Då vi samtalar, gör experiment eller skriver om luft, värme och kyla.
Kommunikativa förmåga: Samtala, diskutera, motivera, resonera och redogöra då vi går igenom ämnesområdet luft, värme och kyla. Formulera och framföra argument om vindkraftverk
Analysförmåga: Beskriva orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra likheter och skillnader, för- och nackdelar.                               Metakognitiva förmåga: Du reflekterar över dina hypoteser och hur resultatet blev.

 

Bedömning - vad och hur

VAD:

 • Luft finns och tar plats även om den inte syns
 • Luft är en blandning av olika gaser
 • Luft väger ca 1,3 g per liter
 • Du andas in och ut ca 10 000 l luft under ett dygn
 • Vad vi använder luft till
 • Luften är tätast och tjockast vid havsytan och ju längre upp du kommer desto tunnare och lättare blir trycket
 • Det finns högtryck och lågtryck (högre tryck i lufttrycket, ger oftast finare väder på sommaren)
 • Hur luft kan ge kraft åt bussar och flygplan
 • Luft kan sättas i rörelse
 • Vad gör kall och varm luft
 • Kunna förklara och beskriva något/några experiment vi gjort

 HUR:

Du ska söka svar på frågor genom undersökningar och gemensamma experiment. 
Du ska använda naturvetenskapliga begrepp för att förklara sambanden.
Du ska kunna genomföra undersökningarna och formulera hypoteser (vad du tror kommer att hända).

Redovisa såväl skriftligt som muntligt.

Att eleven skriver hypoteser.

Delta aktivt vid genomgångar, samtal och diskussioner under lektionerna.

Detta bedöms genom observationer, samtal och en argumenterande text om vindkraftverk

Undervisning och arbetsformer

 

Målet med undervisningen är att du ska

Eleverna gör experiment utifrån skriftliga instruktioner.

 Veta hur man kan ta reda på att luft finns.

 Veta vad några av gaserna heter som luften består av.

 Veta att varm luft stiger.  Veta vilken gas i luften som är absolut nödvändig för oss

.  Veta vilken gas i luften som är absolut nödvändig för växterna.

 Ha insikt om varför det är lägre lufttryck upp på ett högt berg, och varför det blir högre tryck i däcket när man pumpar det. 

Veta vad atmosfärens första lager heter.


Läroplanskopplingar

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.

Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback